અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Shala Siddhi antargat Prathmik ane Madhymik Shalaonu Swa Mulyankan ane Bahy Mulyankan

By | December 27, 2022

Shala Siddhi antargat Prathmik ane Madhymik Shalaonu Swa Mulyankan ane Bahy Mulyankan krva babat Paripatra ane Shalaoni Yadi

Important Link

શાળા સિધ્ધિ સ્વ મૂલ્યાંકન અને બાહ્ય મૂલ્યાંકન બાબત પરિપત્ર 

શાળા સિધ્ધિ સ્વ મૂલ્યાંકન અને બાહ્ય મૂલ્યાંકન માટેની શાળાઓની યાદી 

શાળા સિધ્ધિ માટે ઓટોમેટિક એક્સેલ પત્રકો 

શાળા સિધ્ધિ માટે સ્વ મૂલ્યાંકન ઓનલાઈન કરતી વખતે કયા કોલમમાં કઈ માહિતી ભરવી તેની સમજ માટે ફાઈલ

શાળા સિધ્ધિ માટે ગુજરાતીમાં સમજ આપતો વીડિયો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

શાળા સિદ્ધિ લોગીન લિંક માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

શાળા સિદ્ધિ માટે મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરશો ? વીડિયો જોઈ સમજાય જશે. વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

શાળા સિદ્ધિ ફોરમેટ લિંક માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

શાળા સિદ્ધિ SELF EVALUATION REPORT માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

શાળા સિદ્ધિ સ્વ મૂલ્યાંકન અને બાહ્ય મૂલ્યાંકન માટે શાળા યાદી જોવા  માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

 

શાળા સિધ્ધિ સ્વ મૂલ્યાંકન અને બાહ્ય મૂલ્યાંકન બાબત 13-12-2022નો લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

શાળા સિદ્ધિ કાર્યક્રમ શાળાઓનું સેલ્ફ અને બાહ્ય મૂલ્યાંકન શાળા સિદ્ધિ મૂલ્યાંકન માટે કેપેસિટી બિલ્ડિંગ તાલીમ બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

તાલીમ માં જોડાવા માટે શાલદિઠ 1 શિક્ષકે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે શિક્ષકનુ રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો  

શાળા સિદ્ધિ કાર્યક્રમ શાળાઓનું સેલ્ફ અને બાહ્ય મૂલ્યાંકન બાબત લેટર તથા તાલીમ માં જોડાવા માટે શાલદિઠ 1 શિક્ષકે રજિસ્ટ્રેશન કરવાની લિંક

CBSE, ICSE, Maharashtra, NCERT Solutions, TamilNadu, Mumbai Uni, Pune University

Shaalaa® – Learning made easy and accessible

This app contains Maharashtra State Board digest, CBSE Solutions, NCERT Solutions, RD Sharma Solutions, Lakhmir Singh solutions, Selina concise Solutions, ICSE solutions, and Balbharati Solutions. Samacheer Kalvi Solutions

Features of the App:

1. App for board and university question papers and book questions with solution

2. Detailed solutions for entire question papers from the last 10 years

3. Question papers for all regions including international question papers

4. Solutions by experts available in one place for subjects like Science, Maths Board Question Paper Solutions for CBSE class 10, SSC, ICSE Solution class 10. Maths, Physics, Chemistry, Biology, Accountancy, Business Studies, and Economics Question Paper Solutions for CBSE class 12, HSC, ICSE class 12. Class 10 and Class 12 Hindi and English Board Paper Solutions.

Shaala app is brought to you by http://www.shaalaa.com, a name in the field of online education.

Shaalaa app gives you Study Material, question papers with solutions, Reference book solutions which include the above

Shaalaa’s learning programs have been designed to make ‘every’ student fall in love with learning. It is obvious which student does not want some Extra marks.

Boards

* Maharashtra State Board SSC Solutions: Balbharati Solutions, Maharashtra State Board HSC Solutions

* CBSE Solutions: Ncert Solutions

* ICSE Solutions: ISC Solutions

* Karnataka State Board Solutions

University

* Mumbai University (MU)

* Pune University (PU)

 

Levels

Solutions for class 5

Solutions for class 6

Solutions for class 7

Solutions for class 8

Solutions for class 9

Solutions for class 10

Solutions for class 12

 

Question paper and Solutions are the smartest way to boost your preparation for regular students as well as toppers of any academy that caters to CBSE Solutions class 10, CBSE class 12, SSC, HSC, ICSE Solutions class 10 Board exams.

It is an app that gives you all previous year’s question papers with solutions for CBSE, Maharashtra State Board, ICSE board exams, and Mumbai, Pune university.

Shaalaa analyzes all previous year’s question papers and collects the most repeatedly asked question and solutions so students can easily go through each question sorted by subjects and chapters.

During the exam time, most of the students are seen shuffling with the vast syllabus and find it difficult to find the right resources and even if they find the time taken is a lot. Shaalaa app will help students find this information for exam preparations easily.

Video tutorials, whether recorded or live, are important to students because they add another dimension to learning that makes a student’s educational experience more effective. The video tutorials allow a classroom setting to come to life, offering different perspectives and tools that students might not normally be able to take advantage of in their learning. Video tutorials can be viewed on computers as well as mobile devices. They provide accessibility to those with disabilities who are not able to physically be present in a live classroom

We have normally seen that due to double aa there is misspell in our name which is Shaala or Shala. Kindly type the right spelling.

About Shaalaa

Shaalaa is the Academic Learning and Assistance destination with experience in building high-quality Education Platforms, Content, and Apps.

Payment compound interest rate Mortgage Calculator

Calculate & save on mortgages with the completely FREE 3-in-1 mortgage calculator by Mortgage Pal. Shape a better future by understanding your mortgage loan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *