અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Filled sample form for which column to write what details in the form to be filled under family pension scheme કુટુંબ પેન્શન યોજના

By | December 16, 2022

Filled sample form for which column to write what details in the form to be filled under family pension scheme કુટુંબ પેન્શન યોજના

કુટુંબ પેન્શન યોજના અન્વયે ભરવાના ફોર્મમા કયા કોલમમા શુ વિગત લખવી તેના માટે ભરેલુ નમુનાનુ ફોર્મ

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Form A PDF ફાઈલ માટે અહી ક્લિક કરો

ફોર્મ નં 13 PDF માટે અહી ક્લિક કરો

ફોર્મ A અને ફોર્મ 13 વર્ડ ફાઈલ માટે અહીં ક્લિક કરો

ફોર્મ A અને ફોર્મ 13 ભરેલ નમૂના માટે અહીં ક્લિક કરો

Family Pension Yojana – Today we are going to tell you about the ‘Kutumba Pension Yojana’ launched by the Department of Pensions and Pensioners Welfare. Under the Family Pension Scheme, after the death of a government employee, a pension amount is provided to his family. If the accused in the murder of a government employee is his spouse, then in such a situation any other family member will be given the benefit of pension amount. To avail the benefit of this scheme you have to apply by filling the form.

In this article you will know what is the family pension scheme? How to get its application form? What are the rules of family pension scheme? What is Family Pension Scheme Eligibility? What are the documents required for Family Pension Scheme? How to apply for family pension scheme? We are going to give you detailed information about all these. Stay connected with this article till the end to get more information related to Kutumb Pension Yojana.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *