અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Dhoran 3 thi 5 Vishay Shixak ane dhoran 6 thi 8 Tas paddhti babat 24/9/2018 no Paripatra

By | December 15, 2022

Dhoran 3 thi 5 Vishay Shixak ane dhoran 6 thi 8 Tas paddhti babat 24/9/2018 no Paripatra

Vishay dith karybhar babat

Pratham satra ane bija satra ma kya vishan na ketla tas rakhva te babat

1. STD-3-4-5 MA TAS PADDHATI AMAL KARVA BABAT PARIPATRA DATE- 24-9-2018

Dhoran 3 thi 5 Tas Falavani

Click here to Read

DHORAN 6-8 NA SHIXAKO NA VISHAYO NA KARYBHAR BABAT PARIPATRA

DHORAN 6-8 NA SHIXAKO NA VISHAYO NA KARYBHAR … TAS PADDHTI ANGE SPASHTATA BABAT PARIPATRA

2. BALKO NA DAFTAR NO BHAR OCHHO KARVA BABAT PARIPATRA DATE- 11-12-2018.

CLICK HERE TO PARIPATRA.

Dhoran 6 thi 8 Tas Falvani

Page 1 || Page 2

Download pdf : Click here

3. STD-6-7-8 VISHAY SHIXAK KARYBHAR NO PARIPATRA DATE- 11-7-2012.

CLICK HERE TO PARIPATRA.

Dhoran 6 thi 8 na shikshako na vishay shikshanna karybhar babat….. ane mukhy shikshake tas leva babat.

DHORAN 6-8 NA SHIXAKO NA VISHAYO NA KARYBHAR BABAT … DHORAN 1,2 ANE 3 TO 5 VISHAY SHIKSHAK ANE TAS

With Timetable, take control of your time by planning your weeks!

4. DHORAN 1,2 ANE 3 TO 5 VISHAY SHIKSHAK ANE TAS PADDHTI ANGE SPASHTATA BABAT PARIPATRA DATE- 2-5-2019.

CLICK HERE TO DOWNLOAD PARIPATRA.

User-friendly
Thanks to its simple, practical and modern interface, planning your time has never been easier!
Reminders
Never miss your activities: add reminders as an alarm or notification.
Print your timetable
Create a printable image from your timetable.
Save & share
Export your timetable to share with your friends or to use it later
Homework
Easily save your homework.
Customizable
Choose the theme you want: light or dark.
Display your timetable with the view that best suits you: complete, simple or week.
Widget
Always keep upcoming activities in mind thanks to the widget!
Stats
Study how you use your time to improve your quality of life.
Cycles
Plan easily your alternation of activity thanks to the cycles!

The most beautiful and intuitive way to manage your school or university life.

Timetable is the most beautiful and intuitive app on Google Play for managing your school or university life. Save your timetable and all tasks from homework to exams. You only need to enter them once, because Timetable syncs across all your Android devices. Often forget to turn down your phones volume? No problem the app automatically mutes your phone during lessons.

Quick overview
– optimised for phones and tablets
– light and dark theme available
– easily save your lessons, tasks and holidays
– view your timetable as list and as grid
– search in your timetable and tasks
– optional two, three or four week cycle
– resizable widgets for each lessons and tasks
– notifications for lessons and tomorrows tasks
– automute phone during lesson
– dashclock extensions

An Ultimate App to manage your classes in a Smarter way

My Classes App is an ultimate tool for students to handle their school or college activities. With this app, students can store their TimeTable, handle their subject homeworks or assignments, overview their upcoming tests or exams and they can also note their study related information in this app. This app helps the students by giving them relevant and important information on every screen combined with beautiful UI and Animations.

→ → App Features ← ←

Time Table
– Support for full week including sunday
– Support for weekly, Bi-Weekly, Tri-weekly and Monthly Timetable!
– Support for Multiple Timetables (Schedules) inside the App
– Support for Concurrent/Simultaneous classes
– Fully customizable timetable
– Easy to add, edit or rearrange classes in your timetable
– Live Indicators showing the ongoing and upcoming classes in your schedule
– Smart Timetable creation assistant to easy create timetable with just few taps!
– ‘Today’ Button to goto today’s timetable with single tap
– Beautiful Emoji Buttons to open your timetable

Classes
– Entities that resemble your real subjects
– Fully customizable with many colours and icons to suit your style
– Option to save class room number with a class
– Displays the days on which this class is in your timetable
– Shows the tasks/homeworks or test/exams for the related subject

Events
– Shows exact amount of days left for the event
– Note A Homework, Task or Assignment and automatically see it in your respective subject page
– Option to tick mark the completed Tasks or Homeworks
– Function to add custom information for an event
– Note A upcoming Test or Exam and also save its timings and seat number
– Save date for upcoming Holiday or Function

Notifications
– Get notifications for upcoming events on your phone
– Set custom time for recieving notifications
– Get Notifications in Advance for an Event

Backup/Restore Options
– Option to backup all data (including Events and Multiple Timetables) as a single file
– Option to restore data with selection
– Option to restore settings

Other Features
– Option to use 12Hour or 24Hour timings
– App Shortcut to add Event right from your homescreen
– App Shortcut to Goto Today’s timetable right from your homescreen
– Simplicity combined with Usability
– Eye catching Google Material Design 2.0 User Interface
– Beautiful Animations and Transitions on every screen

Lot more features coming really soon…

Dhoran 3 thi 5 Vishay Shixak ane dhoran 6 thi 8 Tas paddhti babat 24/9/2018 no Paripatra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *