અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM

By | December 14, 2022

INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM

 SEB PRATHMIK ane MADHYMIK CHITRAKAM PARIKSHA MATE UPYOGI VIDEO.

ELEMENTARY DRAWING GRADE EXAM and INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM useful Video

PRATHMIK AND MADHYMIK CHITRKAM PARIKSHA NOTIFICATION 2022

સર્વાંગી શિક્ષણ : ચિત્રકલા

ચિત્ર પરીક્ષા ઉપયોગી વિષય અનુરૂપ લિસ્ટ.. ઉપયોગી જણાય તો share જરૂર કરજો..

સરળ ચિત્રકલા

https://youtu.be/KK83ne6HX2s

ભાતચિત્ર ભાગ 1

https://youtu.be/uSydAxCuULQ

ભાતચિત્ર ભાગ 2

https://youtu.be/4LpxasgTM1c

ભાતચિત્ર ભાગ 3

https://youtu.be/_BcaFr014lM

ભાતચિત્ર ભાગ 4

https://youtu.be/OjQ87aevnS4

ભાતચિત્ર 5 માધ્યમિક

https://youtu.be/EObjsmLwtTA

ચિત્ર સંયોજન ભાગ 1

https://youtu.be/EY_wOp963_M

ચિત્ર સંયોજન ભાગ 2

https://youtu.be/a1QEAkWF-Os

ચિત્ર સંયોજન ભાગ 3

https://youtu.be/RmpHvBkH0eo

પ્રકૃતિ ચિત્ર 1

https://youtu.be/otSgUDikGK4

પ્રકૃતિ ચિત્ર 2

https://youtu.be/vhgctgwMzp8

પ્રકૃતિ ચિત્ર 3

https://youtu.be/y7Mo_7oJWF8

પદાર્થ ચિત્ર

https://youtu.be/tmhcn7kPMjI

Texture ચિત્ર

https://youtu.be/XJc9uTlleCQ

PRATHMIK AND MADHYMIK CHITRKAM PARIKSHA NOTIFICATION 2022

Painting is the practice of applying paint, pigment, color or other medium to a solid surface (called the “matrix” or “support”). The medium is commonly applied to the base with a brush, but other implements, such as knives, sponges, and airbrushes, can be used. The final work is also called a painting.

Painting is an important form in the visual arts, bringing in elements such as drawing, gesture (as in gestural painting), composition, narration (as in narrative art), or abstraction (as in abstract art). Paintings can be naturalistic and representational (as in a still life or landscape painting), photographic, abstract, narrative, symbolistic (as in Symbolist art), emotive (as in Expressionism), or political in nature (as in Artivism)

A portion of the history of painting in both Eastern and Western art is dominated by religious art. Examples of this kind of painting range from artwork depicting mythological figures on pottery, to Biblical scenes Sistine Chapel ceiling, to scenes from the life of Buddha or other images of Eastern religious origin.

Education policy analysis is the scholarly study of education policy. It seeks to answer questions about the purpose of education, the objectives (societal and personal) that it is designed to attain, the methods for attaining them and the tools for measuring their success or failure. Research intended to inform education policy is carried out in a wide variety of institutions and in many academic disciplines.

ELEMENTARY DRAWING GRADE EXAM INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM

PRATHMIK and MADHYMIK CHITRAKAM PARIKSHA RESULT

Coloring book for kids! Learn Color, paint, neon drawing with educational games.

Kids love fun coloring games, and this Coloring Game is one of the best free coloring book and painting apps for children!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *