અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Exam Preparation App-

By | December 14, 2022

 

Exam Preparation App-

Online Coaching for 390+ Government Exams, 24,000+ Mock Tests: SSC, Banking, RRB

Welcome to Testbook – The most trusted exam preparation app for competitive exams. Supported by a community of 2 crore+ students, we offer a flawless online coaching experience for all major government exams for FREE.

With various sectors such as railways, banking, SSC, etc., exams like SBI Clerk & SBI PO, SSC CGL, SSC CHSL, SSC GD Constable, MTS, RRB Group D & JE, DFCCIL, UP Police SI, DSSSB, RRB NTPC CBT 2, RRB NTPC ASM Psycho, Airforce Group X, Airforce Group Y, IBPS RRB PO & Clerk, IBPS SO, RVUNL, UPSSSC PET, IBPS PO, IBPS Clerk, UPSC IAS, MP Police Constable, REET, SUPER TET, CTET, SSC CPO, MPPSC, Navy AA and SSR, UPTET, UP B.Ed JEE, WBP, SSB, etc., we aim at providing the best learning environment with an end-to-end preparation model. We’ve introduced live coaching, free mock tests, personalized doubts sessions, a dedicated coach, and PDF Notes.

Download the Testbook app and avail the following:

Free Practice Sets of 50,000+ questions for better revision and practice
Live Classes by renowned expert faculties.
A set of 390+ Govt & Banking Recruitment Exams
12000+ Video Tips & Tricks from Experts
Daily Current Affairs with free downloadable PDF Notes.
Detailed smart analysis based on your performance with pointers to improve
Multilingual- To enable students with the preparations in their preferred language
Night Mode – To ensure nothing stops you with your govt exam preparations
Testbook Pass- Get 24000+ Mock Tests with 8000+ online classes for 390+ exams under TB Pass.
Personal Coach- A Dedicated mentor for each student to ensure proper guidance

following exams-

SSC CGL & CHSL Preparation App- The best of SSC is here! Kickstart your SSC preparations with our free mock tests & various courses. With Testbook, you shall get a detailed understanding of all the important topics included in the SSC syllabus.

CTET Preparation App- Testbook accelerates your preparation for CTET Exam. With the CTET question papers, live coaching, mock tests, we are the ultimate CTET App for you. The students can reach our experts to know more about the best CTET Books, practice tests, etc. & win over their exams.
IMPORTANT LINK:-

સાતમા પગારપંચ મુજબના પગાર તફાવતની રકમ ચૂકવવા બાબત શિક્ષણ વિભાગનો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવાસી શિક્ષકની અરજીનું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

આજનો 17 નવેમ્બરનો પ્રાર્થના કાર્યક્રમ અહીથી ડાઉનલોડ કરો
આજનો 18 નવેમ્બર નો પ્રાર્થના કાર્યક્રમ અહીથી ડાઉનલોડ કરો

આજનો 21 નવેમ્બરનો પ્રાર્થના કાર્યક્રમ અહીથી ડાઉનલોડ કરો

આજનો 22 નવેમ્બરનો પ્રાર્થના કાર્યક્રમ અહીથી ડાઉનલોડ કરો

આજનો 23 નવેમ્બરનો પ્રાર્થના કાર્યક્રમ અહીથી ડાઉનલોડ કરો

આજનો 24 નવેમ્બર નો પ્રાર્થનાં કાર્યક્રમ

આજનો 7 ડીસેમ્બરનો પ્રાર્થના કાર્યક્રમ અહીથી ડાઉનલોડ કરો

આજનો 8 ડિસેમ્બરનો પ્રાર્થના કાર્યક્રમ અહીથી જુઓ

આજનો 13 ડિસેમ્બરનો પ્રાર્થના કાર્યક્રમ અહીથી જુઓ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *