અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

STD 3 TO 8 RACHANATMAK MULYANKAN EXCEL FILE 2022

By | December 12, 2022

STD 3 TO 8 RACHANATMAK MULYANKAN EXCEL FILE 2022

There is a continuous and comprehensive assessment of students in all Gujarat primary schools. The learning outcomes of each subject are included in whatever subject the students are studying. For the evaluation of the subject, the teacher needs Rachnatmak Mulyankan Patrak – A for Standard 3 to 8 in a primary school in Gujarat. Here Download Rachnatmak Mulyankan Patrak in exel and pdf file format. you can download all subject Patrak – A like Gujarati, Hindi, Maths, Paryavaran, English, etc.

STD 3 Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 4 Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 5 Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 3 Gujarati Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 4 Maths Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 4 EVS Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 4 Gujarati Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 4 Hindi Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 4 English Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 5 Maths Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 5 EVS Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 5 Gujarati Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 5 Hindi Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 5 English Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A.

Std-3 to 8 Sem-1 & 2 Patrak-A

STD 6 Maths Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 6 Science Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 6 Gujarati Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 6 Hindi Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 6 English Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 6 Social Science Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 6 Sanskrit Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 6 Maths Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 6 Science Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A.

 

STD 7 Gujarati Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A. STD 7 Hindi Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 7 English Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 7 Social Science Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 7 Sanskrit Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 8 Maths Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 8 Science Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 8 Gujarati Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A. STD 8 Hindi Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 8 English Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 8 Social Science Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A, STD 8 Sanskrit Subject Rachnatmak Mulyankan Patrak A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *