અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

New Seniority List District Transfer Camp 2022

By | November 24, 2022

New Seniority List District Transfer Camp 2022

31/12/2022  LATEST UPDATES 

New Seniority List District Transfer Camp 2022

પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે નવી સિનિયોરિટી યાદી જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પ 2022
સિનિયોરિટી લિસ્ટ 2022

Amend Primary Section 1st to 5th Education Assistant/Teacher after completion of 5 (five) years of service in the original district, the application for transfer has to be included in the seniority list taking into account the year in which the application is registered in that district. After the completion of 5 (five) years of service in the original district of the Education Assistant/Teacher for the upper primary section from 6th to 8th, the application has to be included in the seniority list taking into account the year in which the application for transfer is registered in the district.teachers in the upper primary section where they were working in class 1 to 5 and applied for transfer of district and then the option of upper primary section is accepted and the same is reported to the district in which the application is made. 6th to 8th grade which has to be recorded in the register of that subject and for this they have to count their seniority from the year in which the original application for district transfer in 1st to 5th grade has been made.Teachers have been organized for Aras-Paras and District Transfer camps in which the camp dates for Aras-Paras and District transfers of teachers have been announced. Online transfer for teacher transfer will be conducted in two phases i.e. first phase and second phase. In which the first phase of online exchange will be held on 20-10-2022 and the second phase of online exchange will be held on 23-11-2022.

Education Minister Jitu Vaghani’s announcement
Education Jitu Vaghani announced the dates of transfer of teachers. He announced the dates of district fair, aras-paras and intra-district transfer camps for teachers.
New Seniority List District Transfer Camp 2023પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે નવી સિનિયોરિટી યાદી જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પ 2022
સિનિયોરિટી લિસ્ટ 2022
નવસારી જિલ્લાનું ધોરણ 1 થી 5 અગ્રતા અને એકતરફી સિનિયોરિટી લિસ્ટ,ધોરણ 6 થી 8 અગ્રતા વિષયવાઇઝ અને એકતરફી લિસ્ટ 2022

ધોરણ 1 થી 5 અગ્રતા લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરોધોરણ 1 થી 5 એકતરફી લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

ગણિત વિજ્ઞાન અગ્રીમતા લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

ગણિત વિજ્ઞાન એકતરફી લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

ભાષા અગ્રતા લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

ભાષા એકતરફી લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

સામાજિક વિજ્ઞાન અગ્રીમતા લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

સામાજિક વિજ્ઞાન એકતરફી લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

અમદાવાદ જીલ્લાફેર બદલી સિનિયોરિટી લિસ્ટ 2022

ધોરણ 1 થી 5અને ધોરણ 6 થી 8 ભાષા, સામાજિક વિજ્ઞાન, ગણિત વિજ્ઞાન સિનિયોરિટી યાદી 2022

 

રાજકોટ ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 વિષય વાઇઝ સિનિયોરિટી લિસ્ટ 2022

Primary Seniority List Click Here OLD
Primary Seniority List Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *