અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Duolingo: Learn English Free Download APK

By | November 2, 2022
Duolingo: Learn English Free Download APK
Learn English with fun mini-lessons that feel like games! Use the free app every day to quickly improve your spoken English.

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ઉપયોગી માહિતી માટે ઓલ ઇન વન લીંક

મહત્વપૂર્ણ લિંક

વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પ્રમુખ અધિકારીનુ (પ્રીસાઈન્ડીગ ઓફિસર ) મોડ્યુલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

 

વિધાનસભા ચૂંટણી તમામ માટે  ઉપયોગી મોડ્યુલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

હું આગામી ચૂંટણીમાં અચૂક મતદાન કરીશ શપથ લેવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ચૂંટણી મતદાન ઈ શપથ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

With Duolingo, you’ll improve your English — and have fun. Short lessons help you practice speaking, reading, listening, and writing to improve your vocabulary and pronunciation of English. Start with basic phrases and sentences, and learn new words dai
Duolingo is changing the way people learn languages around the world.
★ It’s free, for real.
★ It’s fun! Advance by completing bite-sized lessons, and track your progress with shiny achievements.
★ It’s effective. 34 hours of Duolingo are equivalent to a semester of university-level education.
★ Learn English, Chinese, Japanese, Korean, Spanish, French, German, Italian, Russian, Portuguese, Turkish, and many more languaes, free!

 

Download Duolingo and find out why The Wall Street Journal calls it “The best free language learning app.”
The best new way to learn a language.
Learning with Duolingo is fun and addictive. Earn points for correct answers, race against the clock, and level up. Our bite-sized lessons are effective, and we have proof that it works.
Gamification poured into every lesson.
 
Personalized learning
Duolingo lessons adapt to your learning style. Exercises are tailored to help you learn and review vocabulary effectively.
 
Receive immediate grading
Instantly see which answers you get correct. When you miss a challenge, we’ll quickly show you how to improve.
Stay motivated with rewards
Earn virtual coins, unlock new levels, and watch your fluency score rise as you master new words, phrases, and grammar.
Improve quickly
  • Duolingo works. A study has shown that 34 hours of Duolingo are equal to 1 university semester of language courses.
  • Boost your learning with Duolingo Plus
  • Learning a language on Duolingo is completely free, but you can remove ads and support free education with Plus. First 14 days on us!
LEARN MORE ABOUT DUOLINGO PLUS
 
Learn anytime, anywhere.
Make your breaks and commutes more productive with our iPhone and Android apps. Download them and see why Apple and Google gave us their highest accolades.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *