અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Standard 10 Model Paper & paper style

By | November 1, 2022
GSEB Std 10 Exam 2021 Imp Question Bank By Valsad DEO Office by

Important link

ધોરણ 10 આદર્શ ઉત્તરવહી pdf ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ 12 આદર્શ ઉત્તરવહી pdf ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ 10 અને 12 માટેની આદર્શ ઉત્તર વહીઓ Download

Important links:

ધોરણ 12 માટે ની આદર્શ ઉત્તર વહીઓ – Download link HERE

ધોરણ 10 માટે ની બોર્ડ ની આદર્શ ઉત્તરવહીઓ – Download link HERE

 

ધોરણ ૧૦ મોડેલ પ્રેકટીસ પેપરો PDF

Pambhar Academy દરેક વિષયના ૩ પેપર અહિં ક્લીક કરો
Maharshi Gurukul દરેક વિષયના 5 પેપર અહિં ક્લીક કરો
અંગ્રેજી પેપર 7 સોલ્યુશન સાથે અહિ ક્લિક કરવું
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર કુલ 38 પેપરો
SSC practice paper 2023 Ashadeep Group of school
અહિં ક્લીક કરો
ધોરણ ૧૦ પ્રેકટીસ પેપર દરેક વિષયના ૩ પેપર + IMP પ્રશ્નો
SSC practice paper 2023 Modi School
અહિં ક્લીક કરો

 

 

Gujarat SSC HSC borad exam time table 2023

 

● Set customized watermark and/or paper title on your question paper

ધોરણ ૧૦-૧૨ બોર્ડ પરીક્ષા ની ફી ની વિગતો

>> Std-12(Science) Online Student Examination Registration Year-2022 click here
>> માર્ચ-૨૦૨૩ માં લેવાનાર ધોરણ-૧૦ ની જાહેર
પરીક્ષા અંગેની પરીક્ષા ફી દર્શાવતું પત્રક
Click here
>> માર્ચ-૨૦૨૩ માં લેવાનાર ધોરણ-૧૨ સામાન્ય
પ્રવાહની જાહેર પરીક્ષા અંગેની પરીક્ષા ફી દર્શાવતું પત્રક
Click here
>> માર્ચ-૨૦૨૩ માં લેવાનાર ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન
પ્રવાહની જાહેર પરીક્ષા અંગેની પરીક્ષા ફી દર્શાવતું પત્રક
Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *