અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Gujarat TET Exam @ ojas.guj.nic.in 2022 

By | October 21, 2022
Gujarat TET Exam @ ojas.guj.nic.in 2022 
Gujarat TET Exam @ ojas.guj.nic.in All the candidates who are preparing for the #TET are informed that you can fill the application form from the official website in the upcoming days.
Every year a large number of students take part in the examination. Now the days all the applied candidates are searching for the application form. So we want to tell all of them that the you have to keep patience for the few days and then the you will be able to fill the application form from the official web site.

LIVE સોલ્યુશન 

TET-II (2023) કોલલેટર ડાઉનલોડ કરો

વિભાગ 1
પેપર સોલ્યુશન લાઈવ જોવા અહીં ક્લિક કરો

 
 

All Solution PDF File

TET-1 પરીક્ષાની OMR અપલોડ કરી દેવામાં આવી છે.

ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો 

 

TET-1 Question Paper PDF (16-04-2023) Click Here
TET-1 Answer Key (20-04-2023) Click Here
Gujarat TET Exam
The TET Exam Application Forms will be issued Soon and all the Candidates can Download the registration Forms Soon. Every Year the State Government conducts this exam and every year a large Number of Applicants apply for this examination. This year also a large Number of Contenders are waiting for it. The Candidates can fill the online application forms for the TET 2022
Aspirants who are looking for the TET Exam 2020 Application form. Then all they are right place here. All they can check TET Entrance Exam Notification 2023, TET Entrance Exam Dates Here. Here State Wise TET Exam Dates 2023 is updated. All the aspirants can check the Upcoming TET Exam 2023 Notification.
આ પણ વાંચો   Gujarat TET Exam @ ojas.guj.nic.in 2022 
apply for the TET Application Form for such states as Bihar, UP, Rajasthan, Assam, HP & other. All the Other States Gujarat TET Exam Dates 2023 is going to release soon. The Online Notification has been released for Some States. Apply Online for State Wise Gujarat TET Application Form 2023.
આ પણ વાંચો   Gujarat TET-2 Previous Year Question Paper
TET Apply Online 2023 @ ojas.gujarat.gov.in Gujarat TET Application Form 2023 last date is Update Soon. Eligible and interested candidates can apply for GTET Recruitment here.
It is important to tell you that the board is ready to conduct the exam. All the arrangements are completed by the board. Noe the days application form filling process is in the progress. After the completion of the application submission process board will release the exam date for the exam. So you are advised that you have to regularly keep visiting the official website and then the you will be able to get updated with the latest information. Now you can easily fill the application form through the website www.ojas.gujarat.gov.in
The government has decided to extend the validity period of the Teachers Eligibility Test (TET) qualifying certificate from 7 years to lifetime with retrospective effect from 2011, Union Education Minister Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ announced today. “This will be a positive step in increasing the employment opportunities for candidates aspiring to make a career in the teaching field,” Mr Pokhriyal said.
He further said that the respective state government and union territories will take necessary action to revalidate or issue fresh TET certificates to those candidates whose period of 7 years has already elapsed.
The app includes the following:
CTET APPS IN HINDI 2021 is the best apps available for preparation of this exam.
Content of this CTET AND UPTET EXAM APPS IN HINDI:-
1.CTET SYLLABUS ( CTET , UPTET , HTET , RTET )
2. CTET OFFICIAL NOTIFICATION
3. CTET EXAM PATTERN
4. STET VACANCY 2021
5. CTET PREVIOUS YEAR PAPER
6. CTET EXAM PAPER IN HINDI
7. Previous year cut off of CTET exam
8. Latest and updated news related to CTET
9. MATHS notes for CTET exam
10.EVS notes for CTET exam
11. Hindi notes for CTET exam
One stop app that provides all preparatory materials in a quiz and eBook format for you to go through and prepare well for CTET Common Teachers Eligibility Test
Totally more than 3000 questions, properly categorized in multiple sections, focusing only on upcoming CTET exams
– Past years CTET question paper sets
– Coverage of questions covering wide variety of subjects
– Pedagogy, English, General studies
– Maths, Hindi, Science and Everyday GK
– Focusing on CTET latest syllabus
– Fast User Interface
– Best in class user-interface presented in Android app Quiz format
– App designed to work for all screens – Phones & Tablets
– Review your answers against right answers – Learn fast
– Detail reports on your performance of all quiz attended
– No limits on quiz, retry any number of times
Subjects covered:
– CTET GK
– Mathematics in detail
– Pedagogy – study of behavior
– General knowledge – Awareness (GK)
– Every day Science, Physics, Chemistry, Botany, Zoology
– Hindi
CTET 2021 Exam Preparation App: Teaching Entrance is the Best App for CTET Exam Preparation App for all the teaching entrance examinations including – CTET Paper (Central Teacher Eligibility Test ), PTET, HTET etc
This has got Best Books for CTET Preparation App Offline 2021 provides the study material (covering all the topics including Child Pedagogy, Quantitative Aptitude, Verbal Aptitude, Verbal Reasoning), online tests, past year papers with solutions, online mock test series, best books for preparation, CTET MCQs (Multiple Choice Questions), previous year question papers with solutions, preparation books, model papers, sample papers & everything required for CTET entrance exam. All the courses in the app have provides interactive video lectures, detailed revision notes, important questions & online tests and are designed as per the latest CTET Syllabus. You won’t need any teaching entrance coaching or CTET coaching once you start using this best app for free CTET Mock Test Series

ONLINE TEST NO 1

ટેટ ની બુક DOWNLOAD કરવા અહીં ક્લિક કરો 

Notification

TET 1 ઓફીસીયલ નોટીફીક્શન: અહિં ક્લીક કરો
TET 2 ઓફીસીયલ નોટીફીક્શન: અહીં ક્લિક કરો.

Online Apply: Click Here

પરીક્ષાનો સીલેબસ
TET-1 પરીક્ષાનો સીલેબસ
TET-1 EXAM SYLLABUS PDF

TET-2 પરીક્ષાનો સીલેબસ
TET-2 EXAM SYLLABUS PDF

TET-I (2023) કોલલેટર ડાઉનલોડ કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *