અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

TET EXAM PREPARATION STUDY MATERIALS COLLECTION. 

By | October 17, 2022
TET EXAM PREPARATION STUDY MATERIALS COLLECTION.
Gujarat TET Exam Preparation is one of the most important information for the candidates who are preparing for the exam. The Gujarat Recruitment TET  preparation tips and strategies ensure that the candidates are able to adequately ready themselves for the actual examination. The number of candidates are increasing every year but the number of vacancies are limited making the competition tough. Hence, Gujarat TET Exam Material holds a lot of importance amongst the candidates as it will help them get a clear cut idea about the exam.
The Gujarat TET exam is conducted by the Gujarat State Examinations Board (GSEB) every year to recruit eligible and deserving candidates at the post of primary teacher or secondary teacher.
Candidates who clear the offline exam with the minimum qualifying marks, will get selected for the post. To qualify, the candidates must know how to prepare for the Gujarat TET exam beforehand.
The offline exam will be held in 2 different stages for the primary and the secondary teachers. Candidates can check the detailed Gujarat TET Syllabus  to know about the subject-wise topics and marking scheme before proceeding with the preparations.
The Gujarat TET Exam Preparation will help the candidates know how to plan their study along with effective tips from the experts. Hence, interested candidates are advised to read through the below sections carefully to understand how to prepare for the Gujarat TET exam and ace it.
How to Prepare for the Gujarat TET Exam in 2021: Strategy and Tips
There are several candidates who are appearing for the Gujarat TET exam every year. But it is the TET Gujarat Material PDF that helps them get through. A well planned preparation strategy and study is needed to excel the examination. To help the candidate be exam-ready here are some more Gujarat TET Exam preparation tips and strategies suggested by the experts,
1. Understand the Gujarat TET Exam Pattern
Understanding the Gujarat TET Exam Pattern before the candidates start planning their preparation is a must. Candidates who fit the Gujarat TET Eligibility  and applied online will have to appear for an offline exam which is of 150 marks and will have 150 questions and the candidates have to appear for it within a time duration of 90 minutes. The exam will be conducted separately for the primary teachers post and for secondary teachers post. There will be one test each held for Gujarat TET I and Gujarat TET II. Both of them will have objective type questions. The papers will be of total 150 marks each.
Check the Gujarat TET Exam Syllabus
Candidates must thoroughly go through the Gujarat TET Syllabus before starting their preparation. As per expert guidelines on how to prepare for the Gujarat TET you must carefully glance and absorb the information regarding the subjects for which you would be appearing. The Gujarat TET Syllabus might look vast but it is absolutely manageable to study if you have an organized study plan. Breaking those bigger chunks into the smaller sections and then beginning with your preparation will prove to be a lot easier.
3. Prepare a focused study plan
As per the guidelines candidates must check the exam pattern and the syllabus and must follow a proper study schedule which would help them qualify the exam. Candidates must make proper notes of each topic and a well-planned timetable to not only complete the syllabus on time but as well revise the syllabus topics. This can enable the candidates to score more than the Gujarat TET cut off marks in the written exam and get shortlisted for further rounds.

GPSC/PSI/ASI,TET-HTAT-TAT,SI,BRC,CRC ALL EXAM MATERIAL

 

Education Psychology : Prayatna Ane Bhul (Thorn Daik) Click Here

Education Psychology: Abhisandhan (Pavlov)  Click Here

Education Psychology : Karak Abhisandhan (Skkinar)  Click Here

Education Psychology : Antar sooz (Kohlar)  Click Here

Education Psychology :Measurement of Personality Click Here

Education Psychology : Learning (Adhyayan) Click Here

Education Psychology  : Mariya Montessori Click Here

 

સર્વેક્ષણ પેપર 2021

1થી 5 Downlod

ભાષા downlod

ગણિત વિજ્ઞાન  downlod

Htat  downlod

👫વિજ્ઞાન  સમજપત્રક downlod

👫ગણિત સમજપત્રક downlod

👫શિક્ષણ નું માળખું downlod

👫ક્વિઝ  downlod

સજ્જતા સંકલન DOWNLOD

👫સજ્જતા સંકલન DOWNLOD

👫 પર્યાવરણ  પદ્ધતિશાસ્ત્ર  DOWNLOD

👫 સામાજીક વિજ્ઞાન  પદ્ધતિ   DOWNLOD

👫 ઇંગલિશ  પદ્ધતિ શાસ્ત્ર  DOWNLOD.

 

👫 વિજ્ઞાન  પદ્ધતિ શાસ્ત્ર  DOWNLOD

👫 પ્રાથમિક શિક્ષણ અગત્ય  DOWNLOD.

 

👫દીક્ષા પોર્ટલ  પ્રશ્નો  DOWNLOD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *