અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Circulars for 2022 Transfer Camps of Various Districts  

By | October 16, 2022
 Circulars for 2022 Transfer Camps of Various Districts

વિવિધ જિલ્લાના 2022ના વધ ઘટ બદલી કેમ્પ માટે કાયમી ઉપયોગી પરિપત્રો ની લીંક

 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

 
 

 

Links of Permanent Useful Circulars for 2022 Transfer Camps of Various Districts
In primary schools, teachers are recruited to teach the children. The recruitment is done according to the number of children. In schools which maintain the number according to the number of children, there is no recruitment, but sometimes it happens that the number of children in a school. Due to migration, the number of children sometimes increases and sometimes the number of children decreases, which causes the number of school registers to change in different grades and the makeup of schools from grades one to five varies. And the makeup of class six seven eight schools is considered different.
There is a slight difference in both the mechams. The school as a whole is for class one to eight but is different for teachers teaching classes one to five and class six seven eight has subject wise mekam. So no consecutive makeup counts as a language teacher’s unit counts as a math science teacher’s makeupis counted and the makeup of the social science subject teacher is counted not consecutively whereas in class 1 to 5 the mecum is counted consecutively so at the time when there is a change in the numbers the teacher has to increase i.e.
if the children have decreased Because the teacher has to go to work in another school or even if there is a shortage of children, the teacher has to do it, for that there are fluctuation camps by Sarkha Shri through the education department in which the teacher has to choose another school but when in his school Provisions have also been made for the teacher to go back to his original school once the space is reached i.e. the number of children is reached and if the teacher wants to go back then such useful information is posted in the project 303 whatsapp group if you want to get such information.
So all friends should join project 303 whatsapp group for exchange rateAll the understandings list of proofs required for them compilation of circulars all all details will be put in project 303 whatsapp group link of different district circulars will be placed here so that you can read circular of any district and get its information this useful information is made now more We request you to share the link of Project 317 whatsapp group to other friends to get more information

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

 

NEW KHALI JAGYA LIST 2022 LATEST

 

ગાંધીનગર લીસ્ટ 2022 13/9/2022

દહેગામ લીસ્ટ 2022 13/9/2022

ગીર સોમનાથ લીસ્ટ 2022 16/9/2022

ખેડા લીસ્ટ 2022 31/7/2022

સાબરકાંઠા લીસ્ટ 2022 15/9/2021

તળાજા ભાવનગર લિસ્ટ 2022 31/7/2022

જામનગર તાલુકા લિસ્ટ 2022

-_-

જામનગર લીસ્ટ 2022 :- અહી ક્લિક કરો

અબડાસ લીસ્ટ 2022 :- અહી ક્લિક કરો

ઇડર બનાસકાંઠા જગ્યા લીસ્ટ > NEW

જૂનાગઢ 2022 લીસ્ટ

ગિર સોમનાથ લિસ્ટ2022

આણંદ જગ્યા

અમદાવાદ – 1 થી 5 //
6 થી 8 ગણિત // 6 થી 8 ભાષા // 6 થી 8 સા. વિ.

 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

જિલ્લા આંતરિક બદલી કેમ્પ માટેની કોમ્બો ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

દાહોદ જિલ્લા ન્યુ સીનીયોરિટી લીસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સુરત કોર્પોરેશન જિલ્લાફેર બદલી તારીખ ,લિસ્ટ જાહેર

ગાંધીનગર જિલ્લા શહેરીનું લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો.

નવસારી એકતરફી જિલ્લાફેર બદલી લિસ્ટ

અમરેલી જિલ્લાનું સિનિયોરિટી લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો.

મોરબી જિલ્લાનું સિનિયોરિટી લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો.

બનાસકાંઠા જિલ્લાનું 2021 નું લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો.

ભરૂચ જિલ્લાનું સિનિયોરિટી લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો.

મહેસાણા જિલ્લાફેર સિનિયોરિટી લિસ્ટ (2019 સુુધીનું)

 સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાફેર કામચલાઉ સિનિયોરિટી લિસ્ટ

 આણંદ જિલ્લાફેર સિનિયોરિટી લિસ્ટ

સાબરકાંઠા જિલ્લાફેર સિનિયોરિટી લિસ્ટ (6 થી 8)

 Bhavnagar Jillafer Seniority List (clean pdf)

ગણિત-વિજ્ઞાન લિસ્ટ

સામાજિક વિજ્ઞાન લિસ્ટ

 રાજકોટ અગ્રતા પ્રોવિઝનલ સિનિયોરિટી લિસ્ટ

રાજકોટ કોર્પોરેશન નું લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો.

 સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાફેર સિનિયોરિટી લિસ્ટ

સાબરકાંઠા જિલ્લાફેર સિનિયોરિટી લિસ્ટ (2015 સુધીનું)

અરવલ્લી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ખેડા -નડિયાદ સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ખેડા ૧ થી૫ સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ખેડા ગણિત-વિજ્ઞાન સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ખેડા સામાજિક વિજ્ઞાન સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ખેડા ભાષા સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ગીર સોમનાથ પ્રોવિઝનલ સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ગીર સોમનાથ પ્રોવિઝનલ સિનિયોરીટી લીસ્ટ અંગે લેટર

અમદાવાદ નગરપ્રાથમિક જિલ્લાની જિલ્લાફેરની સિનિયોરિટી યાદી 2021

કચ્છ જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

સુરત નગર શિક્ષણ સમિતિ જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

બોટાદ જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

પાટણ જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

દેવભુમિ દ્વારકા જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

પોરબંદર જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

જામનગર જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ડાંગ જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

પોરબંદર જિલ્લાની જિલ્લાફેરની ફાઇનલ સિનિયોરિટી યાદી 202021

દાહોદ જિલ્લાફેરની સિનિયોરિટી યાદી

પંચમહાલ જિલ્લાફેર સિનિયોરિટી લિસ્ટ

મહિસાગર જિલ્લાફેર બદલી લિસ્ટ

વલસાડ જિલ્લાફેર બદલી લિસ્ટ

Important :- Please Confirm all the Information on Official Website / Notification / Advertisement.
We have Provided Official Website / Notification / Advertisement’s Details Above.

 

 

 

વધ – ઘટ બદલી કેમ્પ તથા જીલ્લા આંતરિક -પરસ બદલી કેમ્પ બાબતની માહિતી મોકલવા બાબત ભરૂચ

કેમ્પ માહિતી બાબત ભરૂચ જિલ્લાનો લેટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

બનાસકાંઠા વધ ઘટ અને જિલ્લા આંતરિક અરસ પરસ પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

વધઘટના બદલી કેમ્પ બાબત અને જિલ્લા આંતરીક અરસ – પરસ બદલી બાબત બનાસકાંઠા જિલ્લાનો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

વધઘટના બદલી કેમ્પ બાબત અને જિલ્લા આંતરીક અરસ – પરસ બદલી બાબત પાટણ જિલ્લાનો પરિપત્ર

પાટણ જિલ્લાનો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

વધ ઘટ કેમ્પ બાબતઅરવલ્લી જિલ્લાનો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

વધ ઘટ બદલી કેમ્પ બાબત નવસારી જિલ્લાનો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

વધ કેમ્પ અને જિલ્લા આંતરિક અરસ પરસ બદલી કેમ્પ બાબતનગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, સુરતનો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Links of Permanent Useful Circulars for 2022 Transfer Camps of Various Districts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *