અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

PDF FILE OF SANSKRIT STANDARD 6/7/8 FIRST SEMESTER ALL UNITS TEST AND ANSWERS

By | October 14, 2022
PDF FILE OF SANSKRIT STANDARD 6/7/8 FIRST SEMESTER ALL UNITS TEST AND ANSWERS

Sanskrit Class 6 to 8 Model Paper Set 2020 Pdf Download ( Gujarat std 6, 7, 8 Model papers 2020 ) for Gujarat State STD-6, STD-7, STD-8 Model Paper 2020 in Sanskrit subject for Gujarati Medium English, Hindi, Maths, Science, Social Model Papers by Jivan Shixan. 6 to 8 Model Question Paper with Answers

Jivan Shixan Education Ank For Gujarat Primary Schools of Gujarat is published the class 6 to 8 question paper with model Paper set for government and private Primary school new syllabus sample paper. This Model Paper Is Useful for All Students & Teachers Also More Practice/Preparation.  STD-6, STD-7, STD-8 along with the Model Paper for Examination of all the subjects taken by Gujarat State Examination Board are placed in PDF. General Chat Chat Lounge This paper is an excellent study material for all primary schools of Gujarat state running in Gujarati medium, Hindi medium, English medium. Gujarati, Hindi, English, Science, Sanskrit, Social Science You can prepare all these topics by joining us

સંસ્કૃત ધોરણ 6 થી 8 તમામ એકમોના સ્વાધ્યાયના જવાબોની PDF FILE
 
Create By PDF FILE: શિક્ષકશ્રી પટેલ નીલેશકુમાર એમ. 
 • સંસ્કૃત ધોરણ 6 પ્રથમ સત્રના તમામ એકમો
 1. चित्रपदानि 1 तः 4
 2. आकाशः पतति
 3. लेखनम् 
 4. सङ्ख्या
 5. हस्ती हस्ती हस्ती
 6. पुनरावर्तनम् ।
 7. सप्त वासरा 
 8. करोति
 9. काकस्य चातुर्यम् 
 10. समय :
 11. पुनरावतनम् 2
 • સંસ્કૃત ધોરણ 6  દ્વિતીય સત્રના તમામ એકમો
 1. मम अङ्गानि
 2. दक्षिणपादम्
 3. करोमि
 4. प्रहेलिकाः
 5. पुनरावर्तनम् 1
 6. मम विद्यालयः
 7. भवतु भारतम्
 8. सुभाषितानि
 9. जन्मदिनोत्सवः
 10. सूक्तयः
 11. पुनरावर्तनम् : 2
 
👉સંસ્કૃત ધોરણ 6 પ્રથમ અને દ્વિતીય સત્રના તમામ એકમોના સ્વાધ્યાયના જવાબો: click here 
 
 • સંસ્કૃત ધોરણ 7 પ્રથમ સત્રના તમામ એકમો
 1. चित्रपदानि- १ त: ३
 2. मेघो वर्षति
 3. कोऽरुक्
 4. हास्ययोग :
 5. चटक ! चटक !
 6. पुनरावर्तनम् १
 7. सङ्ख्या
 8. विश्वासो नैव कर्तव्यः
 9. समय :
 10. आम्लं द्राक्षाफलम् 
 11. पुनरावर्तनम् २
 • સંસ્કૃત ધોરણ 7 દ્વિતીય સત્રના તમામ એકમો
 1. प्रहेलिकाः
 2. वार्तालाप :
 3. सुभाषितानि
 4. धरा गूर्जरी
 5. योजकः तत्र दुर्लभः
 6. पुनरावर्तनम् -1
 7. विज्ञानस्य चमत्काराः
 8. सूक्तयः 
 9. पुनरावर्तनम् -2
 
👉સંસ્કૃત ધોરણ 7 પ્રથમ અને દ્વિતીય સત્રના તમામ એકમોના સ્વાધ્યાયના જવાબો:click here
 1. चित्रपदानि 1
 2. चित्रपदानि 2
 3. आत्मश्रद्धायाः प्रभावः
 4. एहि सुधीर
 5. शीलाया : प्रवास : 
 6. पुनरावर्तनम् 1
 7. विनोदपद्यानि
 8. सङ्ख्या
 9. मम दिनचर्या
 10. भाषासज्जता
 11. पुनरावर्तनम् 2
 • સંસ્કૃત ધોરણ 8 દ્વિતીય સત્રના તમામ એકમો
 1. पुत्री मम खलु निद्राति । 
 2. खेलमहोत्सवः
 3. प्रहेलिकाः
 4. प्रेरणादीप : चाणक्यः
 5. प्रभातवर्णनम्
 6.  पुनरावर्तनम् 1
 7. रमणीया नगरी
 8. सुभाषितानि
 9. मनुष्यसिंहयो : मैत्री
 10. पुनरावर्तनम् 2
 11. भाषासज्जता
👉સંસ્કૃત ધોરણ 8 પ્રથમ અને દ્વિતીય સત્રના તમામ એકમોના સ્વાધ્યાયના જવાબો:click here
સંસ્કૃત ધોરણ 6/7/8 પ્રથમ સત્રના તમામ એકમોની ટેસ્ટ અને તેના જવાબોની PDF FILE
 
click here 👉 join Language Teachers WhatsApp Group  👈click here
 • સંસ્કૃત ધોરણ 6 પ્રથમ સત્રના તમામ એકમોની ટેસ્ટ 
 1. चित्रपदानि 1 -:click here 
 2. आकाशः पतति-:click here
 3. लेखनम्-:click here 
 4. सङ्ख्या-:click here
 5. हस्ती हस्ती हस्ती-:click here
 6. सप्त वासरा-:click  here
 7. करोति-:click here
 8. काकस्य चातुर्यम्-:click here 
 9. समय :-:click here
click here 👉 join Language Teachers WhatsApp Group  👈click here
 • સંસ્કૃત ધોરણ 7 પ્રથમ સત્રના તમામ એકમોની ટેસ્ટ
 1. चित्रपदानि- १ त: ३-:click here
 2. मेघो वर्षति-:click here
 3. कोऽरुक्-:click here
 4. हास्ययोग :-:click here
 5. चटक ! चटक !-:click here
 6. सङ्ख्या-:click here
 7. विश्वासो नैव कर्तव्यः-:click here
 8. समय :-:click here
 9. आम्लं द्राक्षाफलम्-:click here
click here 👉 join Language Teachers WhatsApp Group  👈click here
 • સંસ્કૃત ધોરણ 8 પ્રથમ સત્રના તમામ એકમોની ટેસ્ટ
 1. चित्रपदानि 1-:click here
 2. चित्रपदानि 2-:click here
 3. आत्मश्रद्धायाः प्रभावः-:click here
 4. एहि सुधीर-:click here
 5. शीलाया : प्रवास :-:click here 
 6. विनोदपद्यानि-:click here
 7. सङ्ख्या-:click here
 8. मम दिनचर्या-:click here
 9. भाषासज्जता-:click here
click here 👉 join Language Teachers WhatsApp Group  👈click here
 • સંસ્કૃત ધોરણ 6 પ્રથમ સત્રના તમામ એકમોની ટેસ્ટના જવાબો  
 1. चित्रपदानि 1 तः 4-:click here
 2. आकाशः पतति-:click here
 3. लेखनम्-:click here
 4. सङ्ख्या-:click here
 5. हस्ती हस्ती हस्ती-:click here
 6. सप्त वासरा-:click here
 7. करोति-:click here
 8. काकस्य चातुर्यम् –:click here
 9. समय :-:click here
click here 👉 join Language Teachers WhatsApp Group  👈click here
 • સંસ્કૃત ધોરણ 7 પ્રથમ સત્રના તમામ એકમોની ટેસ્ટના જવાબો 
 1. चित्रपदानि- १ त: ३-:click here
 2. मेघो वर्षति-:click here
 3. कोऽरुक्-:click here
 4. हास्ययोग :-:click here
 5. चटक ! चटक !-:click here
 6. सङ्ख्या-:click here
 7. विश्वासो नैव कर्तव्यः-:click here
 8. समय :-:click here
 9. आम्लं द्राक्षाफलम्-:click here 
click here 👉 join Language Teachers WhatsApp Group  👈click here
 • સંસ્કૃત ધોરણ 8 પ્રથમ સત્રના તમામ એકમોની ટેસ્ટના જવાબો 
 1. चित्रपदानि 1-:click here
 2. चित्रपदानि 2-:click here
 3. आत्मश्रद्धायाः प्रभावः-:click here
 4. एहि सुधीर-:click here
 5. शीलाया : प्रवास :-:click here
 6. विनोदपद्यानि-:click here
 7. सङ्ख्या-:click here
 8. मम दिनचर्या-:click here
 9. भाषासज्जता-:click here
click here 👉 join Language Teachers WhatsApp Group  👈click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *