અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Adhyayan Nishpatti | Std 3 to 8 Learning Outcomes||Masavar Ayojan Primay School

By | October 12, 2022

Adhyayan Nishpatti | Std 3 to 8 Learning Outcomes||Masavar Ayojan Primay School

Grow your skills with LinkedIn Learning. Explore over 16,000 expert-led courses, available both for free and with a subscription.
Learn on the go with the LinkedIn Learning Android app.
Get the skills you need to succeed by watching bite-sized video courses anytime, anywhere.
Whether you want to learn leadership skills, build a mobile app, or how to use software, LinkedIn Learning has something for you. Take marketing classes, get management training, learn graphic design, take photography courses, watch web and interactive design tutorials, and much more. Watch expert-taught courses in leadership, programming, IT, 3D animation, and much more.
‘Speak English Online – Practice English Speaking’ app helps user to improve English Speaking skill by letting them talk to the real people anonymously. Talk to the people across the world and improve your English Speaking skill. ‘Speak English Online – Practice English Speaking’ app let you practice English conversation with people from different part of world. You can practice English Speaking with Native Speaker and Non-Native to improve your English Speaking skill.
If you are not confident enough to talk in English with your friends, colleague or relatives, then this app is designed for you. “Speak English Online – Practice English Speaking” app helps to overcome your fear or shyness of speaking in English by making you talk with the real people all around the world without disclosing your identity and its completely free.
This app tries to cover the basic TIPS for English Speaking :-
– Practice speaking English whenever you get a chance
– Get native English-speaking friends and practice speaking with them
– Do not be afraid of making mistakes
– Learn some English tongue twisters
– Listen to English-language music
– Try learning some new words every day
– Try thinking in English
– Learn to listen better
– Record yourself speaking and have friends listen and comment on the recording
– Practice speaking English in front of a mirror
– Master some specific phrases and English Idioms
– Listen and try to sing along to rap music
– Speak the English you know
 
Main Features Include:
1. Speak in English Online: Talk to the Real People anonymously without disclosing your identity & practice English Conversation safely
2. Tongue Twister: Practice English Tongue Twister to improve your pronunciation and make your communication clear
3. Recall your favorite Caller: You can recall the caller from your app call history
4. Basic English Grammar : Lear Basic of Grammar like Tense, Speech…
5. Listening Skill: Listen to the Native Speaker narrating the Conversation and Improve your Listening Skill
6. Basic Conversation Skill : Read most commonly used Conversation and try to implement it in your daily life
7. Record Your Audio & Improvise Yourself : Record your sound while you speak in English and find the area of improvement and start working on it
8. A Word a Day (Vocabulary) : Strengthen your Vocabulary by learning only One Word a Day. You can also see few examples using the same word.
9. Bookmark Word: Bookmark any word as your favorite for future reference
10. Popular Idioms : Use popular Idioms in your conversation to make your communication more effective
11. Pronunciation : Listen to the pronunciation of Vocabulary or Enter any words for correct Pronunciation
The LinkedIn Learning app is free to download, with courses you can watch for free right away. With a subscription, you can access our full library across technology, creative and business topics.

IMPORTANT LINKS

PATRAK A 3 TO 8 EXCEL FILE

STD 3 PATRAK A–CLICK HERE

STD 4 PATRAK A –CLICK HERE

STD 5 PATRAK A– CLICK HERE

STD 6 PATRAK A– CLICK HERE

STD 7 PATRAK A– CLICK HERE

STD 8 PATRAK A –CLICK HERE

ધોરણ ૩ થી 8 રચનાત્મક મુલ્યાંકન Excel ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે

 

ધોરણ 3 રચનાત્મક મુલ્યાંકન ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

 

ધોરણ 4 રચનાત્મક મુલ્યાંકન ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

 

ધોરણ 5 રચનાત્મક મુલ્યાંકન ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

 

ધોરણ 6 રચનાત્મક મુલ્યાંકન ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

 

ધોરણ 7 રચનાત્મક મુલ્યાંકન ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

ધોરણ 8 રચનાત્મક મુલ્યાંકન ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

For Monthly Premium: $29.99 monthly USD
For Annual Premium: $299.88 annual USD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *