અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

GUJRAT, INDIA AND WORLD  BLANK MAP

By | October 9, 2022

 

GUJRAT, INDIA AND WORLD  BLANK MAP GRAPH PAPER PDF COPY- PRATHMIK SHALA MA PARIXA SAMAYE JARUR PADE TYARE PRINT KARI SHAKAY.

IMPORTANT LINKS

ભારતનો કોરો નકશો અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાતનો કોરો નકશો અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

IMPORTANT LINKS.

GUJRAT MAP DOWNLOAD CLICK HERE.

INDIA MAP DOWNLOAD CLICK HERE

WORLD MAP DOWNLOAD CLICK HERE.

IMPORTANT LINKS

aalekh pdf file click here.

Isolated Paper-1 click here.

Isolated Paper-2 click here.

word file click here.

GUJRAT, INDIA AND WORLD  BLANK MAP GRAPH PAPER PDF COPY- PRATHMIK SHALA MA PARIXA SAMAYE JARUR PADE TYARE PRINT KARI SHAKAY

https://sarvshixan.blogspot.com/2021/03/gujrat-map.html

Offering to the compassionate Parsi
We are proud of you
(1) Kovid Vaccine Manufacturing Company is a Parsi named Mr. Adar Punawala who offered the Parsis that I would give my one day production of Rs.  That we are Indians first then Parsis We wait for waxing with the people of India when our number comes
(2) See why the waxing that starts from Poonawala goes on.
(2) The vehicles used in the transportation are owned by the Tata company of Parsi
(2) The planes that go as far as possible by air belong to Parsi Shri Jal Wadia.
(2) The dry ice that is needed during transport is provided by Parsi Shri Farok Dadabhoi
(3) The vaccine which is kept in cold storage which is given by Parsi Shri Godrej.
And yet the Parsis do not want any special facilities because they consider themselves Indians. I salute you who serve as ordinary citizens of the country without any hope, even though they are a minority.

Mehsana, the victim of injustice
District Std-6-7-8 teachers.

To,
Director of Primary Education,
Office of the Director of Primary Education,
Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gujarat Gandhinagar.

Subject- Gujarat Government Education Department Resolution No .: PRE / 112018 / 3109P / K (Part-1), Secretariat, Gandhinagar.  Matter of giving justice as per 8/10/2050.

May.  Respected Sir,
‍ To state with Jai Bharat that Gujarat Government Education Department Resolution No .: PRE / 112018 / 2105P / K (Part-1), Secretariat, Gandhinagar.  As per the circular dated 9/10/2070 and outgoing number of your office – No. Prashini / K – Policy / 2020-5708-60 Office of the Director of Primary Education, Block No-12/1, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, G.R. Gandhinagar, Ta.  As per .28 / 10/2020 the following matter becomes clear.
માટે For the purpose of transfer, the seniority (priority order) of Std. 1 to 8 (non-primary) and Std. 6 to 8 (upper primary) will be maintained separately.
If there is an increase in the number of teachers in Std.  But in the next massacre camp they will have to be called as massacre teachers.  He will not be able to claim to be in the higher primary department forever.

Considering the above two issues, the vacancies in the current online transfer camp should be shown as per the above rules, but in Mehsana district, 1 to 5 teachers working in Std.  Request appropriate justice in this matter.

If for any administrative reason or the compensated teacher is not shown the place for the reason that he does not have to be killed again, then order us on the condition of not releasing him till the next killing camp, but it is the insistence of all teachers not to let injustice happen.

Jai Hind with the hope that you will implement your resolution.

Ltd.
Mehsana, the victim of injustice
District Std-6-7-8 teachers.

GUJRAT, INDIA AND WORLD  BLANK MAP GRAPH PAPER PDF COPY- PRATHMIK SHALA MA PARIXA SAMAYE JARUR PADE TYARE PRINT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *