અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Excel, pdf Parinam File for Standard 1 to 8 for 2022-23

By | October 9, 2022

Excel, pdf Parinam File for Standard 1 to 8 for 2022-23

Standard 3 to 5 New Parinam Patrak in PDF ready to Print 

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ૨૦૨૨-૨૩ના ધોરણ ૩ થી ૮ ના તમામ વિષયોની પરીક્ષા અને તેના સમાન સમયપત્રક અંગે જરૂરી સૂચનો બાબત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

 

Download Dhoran 3 Parinam in pdf

Download Dhoran 4 Parinam in pdf 

Download Dhoran 5 Parinam in pdf

SCE NA TAMAM PATRAKO A THI F DOWNLOAD KARVA NICHE CLICK KARO.

SCE PATRAK A DOWNLOAD HERE

SCE PATRAK B DOWNLOAD HERE

SCE PATRAK C DOWNLOAD HERE

SCE PATRAK D 1 DOWNLOAD HERE

SCE PATRAK D 2 DOWNLOAD HERE

SCE PATRAK D3 DOWNLOAD HERE

SCE PATRAK D 4 DOWNLOAD HERE

SCE PATRAK E DOWNLOAD HERE

SCE PATRAK F DOWNLOAD HERE

New Parinam Patrak Std 1 TO 8  Excel File 2022-23

Std 3&4 Parinam Patrak

Pragna Parinam Patrak

Patrak : A+B+C+F Ane Fakt Patrak C + F

Sarkar na chhela paripatra Pramane Taiyar karel RESULT

Sarkare aapel DESIGN mujab j taiyar karel RESULT

Sem-1 & Sem-2 na alag alag Tran(3) Prakare Parinam patrak

New Parinam Patrak Std 1 TO 8 Excel File 2022-23

 

  • આ ફાઇલો મોબાઇલમાં ખોલવી નહી. 
  • આ ફાઇલ બંન્ને સત્રમાં કામ આવશે. 
  • આ ફાઇલમાં હાલ ડેટા શીટમાં સત્ર 1 કરેલ છે. 
  • જેથી 100 ગુણમાંથી ગ્રેડ નીકળશે. 
  • આ ફાઇલ બીજા સત્ર સુઘી સાચવીને રાખશો  
  • ત્યારે ડેટા શીટમાં સત્ર – 2 કરશો 
  • જેથી 200 ગુણમાંથી ગ્રેડ નીકળશે.

 

Excel fileParinam Patrak file 200 Marks 2022-23

PARINAM PATRAK-STD:-1 Download Now
PARINAM PATRAK-STD:-2 Download Now
PARINAM PATRAK-STD:-3 Download Now
PARINAM PATRAK-STD:-4 Download Now
PARINAM PATRAK-STD:-5 Download Now
PARINAM PATRAK-STD:-6 Download Now
PARINAM PATRAK-STD:-7 Download Now
PARINAM PATRAK-STD:-8 Download Now

Important links:-

વર્ષ:-૨૦૨૨-૨૩ નું ધોરણ:-૧ નું પરિણામ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

વર્ષ:-૨૦૨૨-૨૩ નું ધોરણ:-૨ નું પરિણામ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

New Parinam Patrak Std 1 TO 8 Excel File 2022-23
અગત્યની લિંક
કોરોનાની પરિસ્થિતિને કારણે ધોરણ 1 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓના ગુણ કે ગ્રેડ ધ્યાને લીધા વિના વર્ગબઢતી આપવાનો રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગનો મહત્વનો નિર્ણય
અગત્યની લિંક
પરિણામની તારીજ
New Parinam Patrak Std 1 TO 8 Excel File 2022-23
અગત્યની લિંક
A mobile application, also referred to as a mobile app or simply an app, is a computer program or software application designed to run on a mobile device such as a phone, tablet, or watch. Apps were originally intended for productivity assistance such as email, calendar, and contact databases, but the public demand for apps caused rapid expansion into other areas such as mobile games, factory automation, GPS and location-based services, order-tracking, and ticket purchases, so that there are now millions of apps available.
Apps are generally downloaded from application distribution platforms which are operated by the owner of the mobile operating system, such as the App Store (iOS) or Google Play Store. Some apps are free, and others have a price, with the profit being split between the application’s creator and the distribution platform. Mobile applications often stand in contrast to desktop applications which are designed to run on desktop computers, and web applications which run in mobile web browsers rather than directly on the mobile device.In 2009, technology columnist David Pogue stated that smartphones could be nicknamed “app phones” to distinguish them from earlier less-sophisticated smartphones. The term “app”, short for “software application”, has since become very popular; in 2010, it was listed as “Word of the Year” by the American Dialect Society.

Most mobile devices are sold with several apps bundled as pre-installed software, such as a web browser, email client, calendar, mapping program, and an app for buying music, other media, or more apps. Some pre-installed apps can be removed by an ordinary uninstall process, thus leaving more storage space for desired ones. Where the software does not allow this, some devices can be rooted to eliminate the undesired apps.

Apps that are not preinstalled are usually available through distribution platforms called app stores. They began appearing in 2008 and are typically operated by the owner of the mobile operating system, such as the Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store, and BlackBerry App World. However, there are independent app stores, such as Cydia, GetJar and F-Droid. Some apps are free, while others must be bought. Usually, they are downloaded from the platform to a target device, but sometimes they can be downloaded to laptops or desktop computers. For apps with a price, generally a percentage, 20-30%, goes to the distribution provider (such as iTunes), and the rest goes to the producer of the app. The same app can, therefore, cost a different price depending on the mobile platform.

PARINAM PATRAK ANE. LC BABAT GR Primary School Paripatra 22-04-2021

 

 

Dhoran 1 thi 8 ma darek balak ne Mass Pramotion. Parinam kevi rite banavvu te babat official paripatra.

Important Link

Read Circular : Click Here

Dhoran 1 thi 8 na balko ne Mass Pramotion Aapvama aavshe. Vancho official Circular

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *