અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Varsh 2022/23 mate Ekam kasoti na aayojan babat Paripatra 16/7/2022.

By | October 6, 2022

Varsh 2022/23 mate Ekam kasoti na aayojan babat Paripatra 16/7/2022.

Ekam Kasoti Karykram babat Paripatra 2022/23

UNIT TEST MARK SLIP DOWNLOAD KARO USEFUL FOR ALL SCHOOL TEACHER

અગત્યની લિંક

પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા વર્ષ 2022-23 નો કાર્યક્રમ જાહેર

વર્ષ 2022/23 માટેનો બનાસકાંઠા જિલ્લાનો પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.

 

 

 

 

 

Why ConveGenius?

PRACTICE, WATCH, LEARN

ConveGenius’s AI-based chatbot provides weekly quizzes for you based on your very own classroom schedule! We have partnered with your State to provide you with highly relevant quizzes and remedial videos.

LEARN IN YOUR LANGUAGE

ConveGenius talks to you in your languages like a teacher, parent, or friend.

LEARN AT YOUR PACE

ConveGenius sends you 3 quizzes weekly so that you have the time and energy to learn at your own pace without being overwhelmed.

We cover all major subjects in YOUR BOARD:

Mathematics

English

Science

Hindi

Physics

Chemistry

Biology

Have fun as you learn to read English & more with the magic of your voice

Read Along (formerly Bolo) is a free and fun speech based reading tutor app designed for children aged 5 and above.

It helps them improve their reading skills in English and many other languages (Hindi, Bangla, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu, Spanish & Portuguese) by encouraging them to read aloud interesting stories and collect stars and badges together with “Diya”, the friendly in app assistant.

Diya listens to children when they read and offers realtime positive feedback when they read well and helps them out when they get stuck – even when offline & without data!

Features:
• Works Offline : Once downloaded, it works offline, so it does not use any data.
• Safe : Since the app is made for children, there are no ads, and all sensitive information stays only on the device.
• Free: The app is completly free to use and has a vast library of books with different reading levels from Pratham Books, Katha Kids & Chhota Bheem, with new books added regularly.
• Games: Educational games within the app, make the learning experience fun.
• In-App Reading Assistant: Diya, the in-app reading assistant helps children read out loud and provides positive reinforcement when they read correctly, and help wherever they get stuck.
• Multi Child Profile: Multiple children can use the same app and create their individual profiles to track their own progress.
• Personalised: The app recommends the right level of difficulty books to each child depending on their reading level.

Languages available :
With Read Along, children can read a variety of fun and engaging stories in different languages including:
• English
• Hindi (हिंदी)
• Bangla (বাংলা)
• Urdu (اردو)
• Telugu (తెలుగు)
• Marathi (मराठी)
• Tamil (தமிழ்)
• Spanish (Español)
• Portuguese (Português)

With just 10 minutes of fun & practice every day, inspire your child to become a reading star for life! 

There’s no better time to get started. Download the app now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *