અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

EKAM KASOTI GUN SLIP

By | October 6, 2022

 

EKAM KASOTI GUN SLIP

 
The heart of the above verse is that no one can take away the wealth of knowledge, even when we can use the knowledge acquired practically, it becomes invaluable.
 
 This Science Questionnaire is a time-honored science question paper designed for the children of Mahuwa Taluk to apply the educational experiences in their daily lives. We all know that learning efficiency is being given a lot of importance in education these days. Be it Unit Tests or Semester Exam Question Papers or Annual Exams, all the question papers are prepared keeping in mind the study performance.  I hope that this question book will prove to be very useful for both children and teachers in the preparation of science subjects.

This question paper for Bal Dev has been prepared after a lot of brainstorming process.  For this, the expert teachers associated with the subject of mathematics and science of Mahuwa taluka have worked tirelessly and prepared this literature for you.  I would like to take this opportunity to thank him from the bottom of my heart.  It is hoped that the noble fruit of our efforts will be seen in the results of the children.  All you teachers will also find this literature remedial test, unit test very useful for every exams.  Te as well as Avana
Important link :-
01 ઓક્ટોબરના રોજ લેવાયેલ એકમ કસોટી ગુણ પત્રક અધ્યયન નિષ્પત્તિ અને SOE મુજબ ગુણ એનલીસિસ સહિત…. ડેટા એક વખત કોપી પેસ્ટ કર્યા બાદ કટ પેસ્ટ કે વચ્ચેથી ડીલીટ કરી સુધારો કરવો નહિ.ફાઈલ ને મોબાઇલ માં ઓપન કરી એડિટ કરવા પ્રયત્ન કરવો નહિ.

 

એકમ કસોટીના માર્ક લખવા માટે પીડીએફ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

પ્રશ્ન બેંક આધારિત એકમ કસોટી ના માર્ક ની એન્ટ્રી કરવા માટેની એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

એકમ કસોટીના માર્ક લખવા માટે પીડીએફ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

પ્રશ્ન બેંક આધારિત એકમ કસોટી ના માર્ક ની એન્ટ્રી કરવા માટેની એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

 
BRC Bhavan, Mahuva District Mahuva, District Bhavnagar Science Question Completion Class-8
 
 Finally, with the blessings of Saraswat Maa Sarada, I am delighted to present this science question in the handiwork of Saraswat friends with the intention of maximum mahavara of the child gods of the entire Mahuva taluka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *