અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

PAGAR PANCH MUJAB DA VADHARA NI MAHITI AAPTI MAHATVAPURN PDF COPY DOWNLOAD KARO.

By | October 3, 2022

Hello friends this is my blog name is  friends everyday my blog will give you latest information about education changes and educational current affairs. Www. Arvind parmar.com is provide very useful information in in primary education of Gujarat. Everyday the new changes and updates are going on our education very high. So so please visit everyday my blog and update it yourself.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

તારીખ-24-9-2022 

ધોરણ 3 થી 5 માટેની ગુણ પત્રક ફાઈલ ડાઉલોડ કરો.

ધોરણ 6 થી 8 માટેની ગુણ પત્રક ફાઈલ ડાઉલોડ કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

એકમ કસોટી એનાલીસિસ ઓટો એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

તારીખ-3-9-2022 

તારીખ 03-09-2022 ની ધોરણ 6-7-8 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

તારીખ-27-8-2022 

તારીખ-27-8-2022 ની ધોરણ 3-4-5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-27-8-2022 ની ધોરણ 6-7-8 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

તારીખ-6-8-2022 

તારીખ-6-8-2022 ની ધોરણ 3-4-5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

તારીખ-6-8-2022 ની ધોરણ 6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

તારીખ-30-7-2022 

તારીખ-30-7-2022 ની ધોરણ 3-4-5ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-30-7-2022 ની ધોરણ 6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-23-7-2022 

તારીખ-23-7-2022 ની ધોરણ- 5 ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

તારીખ-23-7-2022 ની ધોરણ -6-7-8ની માર્કસ્લીપ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

                                      This post specially for pragna teachers. Here this post for pragn teachers who are are working very hard in in their classrooms. This post is is helpful for pragna teachers who work ok in Gujarati language for standard 1 and 2. This is is very very useful in classrooms. Gujarati if if this shabd diary have a xerox each of student so show the students specify the main words of Gujarati language. They easily learn Gujarati language. The teacher save many many more time in classrooms. This shabda diary is one type of lesson diary. The students have each of one xerox they will work at home at night or morning time and they learn Gujarati language very easily and they speak was very clearly for or in Gujarati conversation. This file based on pragnya abhigam. The main words saying in Gujarati barakshari. This diary is busy in Gujarati barakshari but something changed because pragna abhigam has start the words in Gujarati like v,r,s,d. Then step by step the student learn Gujarati and speak clear and very easily speak Gujarati II II convert I think conversation for another people.

www.arvindparmar.com blog each and every day upload the information of primary education. The messages and the links are very useful for primary teachers. This block is made for your work in your class is very smoothly and save your. My block is made for primary teachers of Gujarat. My blog is very simple and useful for all teachers. I glayed that this result sheet uploaded in my blog so you you everyday visited my I block and make ok you update for new incoming changes in primary education. Everyday update new news messages and new upcoming changes in primary education so everyday visit my blog and update yourself this result sheet is very very effective and easily made your work for final year exam result. So share my my blog link and this result link in your friends and your school friends so they a work in in result and save much of time of himself. This result sheet is made for half yearly exam and final exam. This result is make a marksheet for your each of student so you last at the last time print the marksheet and sign of the principal and you gave the students. Your and your school impression give bi this results is very e good and your impression of work for parents appreciate for your work. Thanks for visiting my blog.please download the result sheet and make your work is very useful and save your much of time thank you.

PAGAR PANCH MUJAB DA VADHARA NI MAHITI AAPTI MAHATVAPURN PDF COPY DOWNLOAD KARO.

::::: IMPORTANT LINK ::::

મોંઘવારીના ટકા દર્શાવતો કોઠો ડાઉનલોડ કરો

DOWNLOAD MONGHEARI  KOTHO

DOWNLOAD MONGHEARI  KOTHO  

DOWNLOAD MONGHEARI  KOTHO 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *