અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

List of study outcomes for primary schools Adhyayan Nishpatti 2022.

By | October 3, 2022

List of study outcomes for primary schools Adhyayan Nishpatti 2022.

It was “State Institute of Education” before 1988. It was later upgraded as a SCERT in 1988, under the resolution of State Education Department. The upgraded SCERT, now named as Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a fully structured State level academic institution and is controlled and guided by a Governing body as well as an Executive Committee

                      GCERT was shifted from Ahmedabad to Gandhinagar, the State Capital in 1997. school of State Education Department has allotted separate land for the GCERT for building in sector-12. Hence the GCERT has been functioning in the newly constructed building “VIDYABHAVAN” in sector-12 with modern infrastructure and latest equipment since 21st August, 2004 in view of the widening horizon

                     Under the umbrella of GCERT, there are now 27 DIETs (District Institute of Education and Training) functional in 33 Districts. These DIETs impart pre-service and in-service training to the primary teachers of the State. www.happytohelptech.in edu site There are seven branches namely Pre-service Teacher Education (PSTE), Work Experience (WE), District Resource Unit (DRU), Curriculum Material Development & Evaluation (CMDE), Educational Technology (ET), In-service Field interaction Innovation & Co-ordination (IFIC) and Planning & Management PM functioning in these DIETs. These DIETs are well equipped with qualified and experienced academic and administrative staff

                       The GCERT works as a prominent institution for implementing the policies, programmes and researches in the State. Primary School It provides resource support and guidance to all the teacher education institutions and works in collaboration with the NGOs, Subject experts, Educationalists and pioneers in bringing about reforms in the remote and underserved areas of the State. It disseminates latest information with regard to modern trends and approaches in primary education, pre-service and in-service education, pedagogical advances in the country, wide use of distance education as a mode of training, organizing community awareness programmes and updation of curriculum of primary education in view of new and emerging concerns.

                 Std 1 to 8  Adhyan Nishpatti 2021 Even the State Ministry of Education banks upon its expertise. The Council is committed to bringing about qualitative improvement in school education particularly Elementary Education, development of curriculum syllabi, instructional material and evaluation strategies to explore suitable solutions to educational challenges with the changing time. The GCERT has scaled a unique journey with experimentation from chalk to satellite, scaling an arduous terrain in the field of educational reforms.

ધોરણ 1 થી 8 તમામ વિષયની પ્રકરણ વાઇઝ અધ્યયન નિષ્પત્તી નીચે આપેલ છે.

 
 

important links SCE Patrak

STD 3 Patrak-A Excel Click Here

STD 4 Patrak-A Excel Click Here

STD 5 Patrak-A Excel Click Here

STD 6 Patrak-A Excel Click Here

STD 7 Patrak-A Excel Click Here

STD 8 Patrak-A Excel Click Here

 

Patrak-A Social Science Excel :- Std 6 || Std 7 || Std 8

Excel Patrak-A:- Std 6 || Std 8 || Std 7

 

Important Link :-

ધોરણ 1 (પ્રજ્ઞા) અધ્યયન નિષ્પત્તી એકમ પ્રમાણે  pdf ફાઈલ click here

ધોરણ 2 (પ્રજ્ઞા) અધ્યયન નિષ્પત્તી એકમ પ્રમાણે  pdf ફાઈલ click here

ધોરણ 3 અધ્યયન નિષ્પત્તી એકમ પ્રમાણે pdf ફાઈલ click here

ધોરણ 4 અધ્યયન નિષ્પત્તી એકમ પ્રમાણે pdf ફાઈલ click here

ધોરણ 5 અધ્યયન નિષ્પત્તી એકમ પ્રમાણે pdf ફાઈલ lu click here

ધોરણ 6 અધ્યયન નિષ્પત્તી એકમ પ્રમાણે pdf ફાઈલ click here

ધોરણ 7 અધ્યયન નિષ્પત્તી એકમ પ્રમાણે pdf ફાઈલ click here

ધોરણ 8 અધ્યયન નિષ્પત્તી એકમ પ્રમાણે pdf ફાઈલ click here

પ્રકરણ ધોરણ 1 થી 8  અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ બીજુસત્ર

ધોરણ 1 થી 8 વાર્ષિક શૈક્ષણિક આયોજન ડાઉનલોડ કરો અહીં.

ધોરણ 1 થી 8  અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ (લર્નિંગ આઉટકમ)  New 

ધોરણ:- 1 અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ ડાઉનલોડ std 1

Gujarati Download  
Maths Download    

ધોરણ:- 2 અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ ડાઉનલોડ std 2

Gujarati Download  
Maths Download    

ધોરણ:- 3 અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ ડાઉનલોડ  std 3

Sr. No. Subject   Download
1 Gujarati   Download
2 Maths   Download
3 English   Download
4 ENVIRONMENT   Download

ધોરણ:- 4 અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ ડાઉનલોડ  std 4

Sr. No. Subject   Download
1 Gujarati   Download
2 Maths   Download
3 English   Download
4 ENVIRONMENT   Download
5 Hindi   Download

ધોરણ:- 5 અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ ડાઉનલોડ  std 5

Sr. No. Subject   Download
1 Gujarati   Download
2 Maths   Download
3 English   Download
4 Hindi   Download

ધોરણ:- 6 અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ ડાઉનલોડ  std 6

Sr. No. Subject   Download
1 Gujarati   Download
2 Maths   Download
3 English   Download
4 Hindi   Download
5 SANSKRIT   Download
6 SCIENCE   Download
7 Social Science   Download

ધોરણ:- 7 અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ ડાઉનલોડ  std 7

Sr. No. Subject   Download
1 Gujarati   Download
2 Maths   Download
3 English   Download
4 Hindi   Download
5 SANSKRIT   Download
6 SCIENCE   Download
7 Social Science   Download

ધોરણ:- 8 અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ ડાઉનલોડ  std 8

Sr. No. Subject   Download
1 Gujarati   Download
2 Maths   Download
3 English   Download
4 Hindi   Download
5 SANSKRIT   Download
6 SCIENCE   Download
7 Social Science   Download

Education is an effective means of holistic development of human life. One cannot move forward without thinking about education and its objectives in today’s times. At present, the purpose of education is to get good marks in exams and beyond that to become a doctor, lawyer or engineer. Education that prepares students for life is essential. Children receive education from their home, school and their surroundings.www.sarkarijobnaukri.in/list-of-study-outcomes-for-primary-schools-adhyayan-nishpatti-2021/ edu site If there are more members in the household then the parents and the teacher who has more children in the school cannot give personal attention to the children.

                  At such times the student can achieve his desired goal and change his expected behavior if he becomes self-responsible i.e. observes and evaluates his studies. For this, self-controlled study helps to make a person a lifelong student. Which constantly enhances their knowledge and skills. The qualities of self-controlled learning can be developed in the form of a lifelong learner through training in a normal student. (Dixit, 2012, p. 4.) It is essential that self-regulated study be established as an essential component in the teaching-learning process. The student should be trained from an early age on how to control himself / herself with the help of parents and teachers so that he / she can be prepared for lifelong learning. The purpose of the present paper is to make the students aware and motivated towards self-controlled learning and to provide necessary guidance in this regard.

                Has been done. According to Brown (Raval, 2011, p. 2), “education is a consciously controlled process by which the behavior of the first person and the collective by the person can be changed.” Not only study is important for students, but how they study to achieve their desired goals.

Is important. At this stage students should study in such a way that they can control their behavior and environment. Becoming self-motivated and managing one’s emotions and actions properly. Why are some students in the classroom gifted and some students weak in teaching? Because some students plan, manage, self-monitor, self-evaluate their work to get higher academic achievement. According to Zimmerman (19, p. 6), scholars who are self-motivated and self-directed to acquire knowledge and skills, who do not have to rely too much on parents, teachers and friends, are self-controlled scholars. Self-controlled learning is a lifelong process. In today’s world of automation can be a daunting task, one that requires self-discipline.

Study process

                      The study process shows the student how to do the study, in which the student has to know which stage to follow and what actions to take under it, which leads him to achieve the desired goal. The concept of self-controlled study

Self-controlled learning can be seen as an important process in the context of lifelong learning. The act of self-controlled learning helps to keep a person a lifelong student, constantly increasing their knowledge and skills. Training in a normal student helps to maintain the qualities of self-controlled learning throughout the life of the student, constantly increasing his knowledge and skills. In a normal student

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *