અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Ekam Kasoti Related Latest News 2022

By | October 3, 2022

Ekam Kasoti Related Latest News 2022

Ekam Kasoti Paper Solution 2020 is available for all subjects. Gujarat government conducts a unit test every Saturday to improve the quality of education. Unit tests are conducted every Saturday for standard 3 to 12 students. The unit test paper solution to be taken every Saturday will be placed here. Students and teachers can download this solution for their own information. The submitted solution is not official.

How to enter unit test marks using Saral Data app?

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ગુણની એન્ટ્રી કરવા Xamta chatbot on SwiftChat માટે અહીં ક્લિક કરો 

 

 Test is taken in all primary schools of Gujarat. It is given every time in the test.Request to all primary school teachers of Gujarat or visit daily blogs regarding primary school teachers in which circular news unit test tests are placed on each item daily.Official Video determines why it is now mandatory to receive a letter so all friends will be informedVisit this blog for all the information about primary school exam papers, newsletters artist results, results leaflets, monthly leaflets, payroll etc.Request for any information regarding primary education from any block of Arvind parmar at any timeDesigned specifically for primary school teachers, named Arvind parmar, inform people of all such friends every day. Every primary teacher should be aware of this.A request to all 33 district teachers of Gujarat that is working in every subject in grades 1 to 8 in primary school will get all the literature from Arvind parmar blog.Visit Arvind’s’s blog to get materials related to elementary school Gujarati Mathematics Science Social Science Sanskrit Hindi English for all subject 6 and 7Primary School Gujarati Hindi English Sanskrit Mathematics Social Science Science and Technology Materials of 

👉 IMPORTANT LINKS

13-08-2022) ગુણની *DATA ENTRY કરવા માટે Xamta web App ની સુવિધા શરુ કરવામાં આવેલ છે. Xamta web App* પર સામાયિક મૂલ્યાંકન-2022-23ના વિદ્યાર્થીઓના ગુણની એન્ટ્રી *નીચે આપેલ લિંક પરથી કરી શકો છો.  વિદ્યાર્થીઓના ગુણની એન્ટ્રી કેવી રીતે કરશો તે અંગેની વિગતવાર માર્ગદર્શિકા આ સાથે સામેલ છે.* જેનો વિગતવાર અભ્યાસ કરી વિદ્યાર્થીઓના ગુણની એન્ટ્રી કરશો. 

Pratham Satra 2022 Ekam Kasoti Marks Entry.

Important Link 

એકમ કસોટી તેમજ સ્ત્રાંત કસોટીના માર્કસ ઓનલાઈન કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા ડાઉન લોડ કરવા અહી ક્લિક કરો 

એકમ કસોટી માર્કસ એન્ટ્રી કરવા માટે આ અગત્યનો વિડિયો જુઓ.

એકમ કસોટી ની એન્ટ્રી કરવા માટેની લીંક 


〰️ લિંક:  Xamta web App માટે અહીંયા ક્લીક કરો 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *