અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

CRC, BRC, URC ભરતી 2022: SSA ભરતી 2022: SSA

By | September 15, 2022

CRC, BRC, URC ભરતી 2022: SSA ભરતી 2022: SSA – સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત બીઆરસી, યુઆરસી અને સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટરની હાલ ખાલી રહેલ તથા જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-2023માં જે બીઆરસી, યુઆરસી અને સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટરનો સમયગાળો 5 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે તે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ છે. સંપૂર્ણ માહિતી અને અરજી કરવા નીચેનો લેખ વાંચો.

SSA ભરતી 2022: BRC, URC,CRC

પોસ્ટ ટાઈટલSSA ગુજરાત ભરતી 2022 (SSA ભરતી 2022)
પોસ્ટ નામબીઆરસી, યુઆરસી અને સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટર
કુલ જગ્યા
સંસ્થાSSA
વિભાગશિક્ષણ વિભાગ ગુજરાત સરકાર
સ્થળગુજરાત રાજ્ય
અરજી શરૂ તારીખ15/09/2022
અરજી છેલ્લી તારીખ20/09/2022
સત્તાવાર વેબસાઈટwww.ssagujarat.org
અરજી પ્રકારઓનલાઈન

SSA ગુજરાત ભરતી 2022

SSA બીઆરસી યુઆરસી સીઆરસી ભરતી 2022 (SSA ભરતી 2022): બીઆરસી, યુઆરસી અને સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટરની હાલ ખાલી રહેલ તથા જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-2023માં જે બીઆરસી, યુઆરસી અને સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટરનો સમયગાળો 5 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે તે જગ્યાઓ તથા ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર તમામ પ્રતિનિયુક્તિની જગ્યા માટે પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવા માટે જે તે તાલુકાના જીલ્લા પંચાયત / નગર પાલિકા / મ્યુ. કોર્પોરેશનની શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા વિદ્યાસહાયક / શિક્ષક પાસેથી અરજી મંગાવવામાં આવે છે તેમજ જે બીઆરસી/યુઆરસી/સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટરનો સમયગાળો 5 વર્ષનો પ્રતિનિયુક્તિનો સમયગાળો જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-2023માં પૂર્ણ થતો હોય તેઓ પાસેથી અરજી મંગાવવામાં આવે છે.

CRC કો.ઓર્ડીનેટર ભરતી 2022

આ પ્રતિનિયુક્તિ મહત્તમ 3 (ત્રણ) વર્ષ માટે રહેશે. જેમાં પ્રથમ વર્ષ પ્રોબેશન રહેશે. સારી કામગીરી કરનારને વધુ 2 વર્ષ માટે પ્રતિનિયુક્તિ લંબાવી શકાશે, એટલે કે મહત્તમ 5 વર્ષ સુધી પ્રતિનિયુક્તિ રહેશે.

BRC કો.ઓર્ડીનેટર ભરતી 2022

બીઆરસી, યુઆરસી અને સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટરની પ્રતિનિયુક્તિની ઉમેદવારી મે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહેશે.

URC કો.ઓર્ડીનેટર ભરતી 2022

જે તે જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ / સંબંધિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ / મ્યુ.કોર્પોરેશન હસ્તકની જે તે તાલુકાની પ્રાથમિક શાળામાં અરજીની તારીખે બીઆરસી, યુઆરસી કો-ઓર્ડીનેટર માટે 5 વર્ષ અને સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટર માટે 3 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા સરકારી પ્રાથમિક અથવા ઉચ્ચ પ્રાથમિક (ગણિત/વિજ્ઞાન સિવાય) વિદ્યાસહાયક/શિક્ષણ (HTAT પાસ થઈને મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નિમણૂક મેળવીને ફરજ બજાવતા હોય તે સિવાય) અરજી કરી શકશે.

નોંધ : ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત અવશ્ય વાંચો

SSA ભરતી 2022 સામાન્ય શરતો

 • જે તે જીલ્લાના જીલ્લા/નગર/મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની બીઆરસી, યુઆરસી અને સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટરની જગ્યા માટે ઉમેદવારી નોંધાવવા તે જ તાલુકાના સરકારી પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાસહાયક / શિક્ષકે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહેશે.
 • બંને જગ્યા માટે અલગ અલગ મેરીટ યાદી બનશે. ઉમેદવાર મેરીટ આધારે જગ્યાની પસંદગીવાળી એક જગ્યા પર નિમણૂક મેળવી શકશે અને તે પસંદગી આખરી ગણાશે અને નિમણૂક થયા બાદ જગ્યા અને સ્થળમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરી શકાશે નહિ.
 • અરજી કરનાર સામે નૈતિક અધ:પતન, પોલીસ કેસ, અંગત ગુના સબબ જીલ્લા કક્ષાએથી કાર્યવાહી ચાલુ હોય તેવા ઉમેદવારોને જીલ્લા કક્ષાએથી ખરાઈ કરી અમાન્ય કરવા. આ સિવાયના અન્ય કારણોસર તપાસની કાર્યવાહી ચાલુમાં હોય તો તેવા કિસ્સામાં તપાસનો નિર્ણય ઉમેદવારને બંધનકર્તા રહેશે તે શરતે ઉમેદવારી માન્ય રહેશે.
 • બીઆરસી/યુઆરસી/સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટર તરીકે અગાઉના વર્ષોથી પ્રતિનિયુક્તિથી ફરજ બજાવેલ હોય તેવા બીઆરસી/યુઆરસી/સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટરની પૈકી જેમની પ્રતિનિયુક્તિ રિવ્યુ, કોઈ ગંભીર ગુનાના કારણોસર કે તેમની સામેની રજુઆત કે ફરિયાદ સંદર્ભે તપાસના કારણે જેમની પ્રતિનિયુક્તિ રદ થયેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ અરજી કરેલ હશે તો તે અમાન્ય ગણાશે.
 • બીઆરસી/યુઆરસી/સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટર તરીકે 3 વર્ષ પ્રતિનિયુક્તિથી નિમણુક આપવામાં આવશે. જેમાં પ્રથમ 1 વર્ષ પ્રોબેશન ગણાશે. આ પ્રોબેશન દરમ્યાન સંબંધિત તાલુકા/ક્લસ્ટરની શાળાઓના ‘Learning Outcomes‘નું પરિણામ તેમજ સ્કુલ મોનીટરીંગ એપ આધારિત ગુણાંકનને ધ્યાને લેવામાં આવશે. 3 વર્ષ બાદ પ્રતિનિયુક્તિ દરમ્યાનની સારી કામગીરીને ધ્યાનમાં લઇ વધુમાં વધુ બે વર્ષ પ્રતિનિયુક્તિ લંબાવી શકાશે એટલે કે મહત્તમ 5 વર્ષ સુધી પ્રતિનિયુક્તિ રહેશે.

બીઆરસી/યુઆરસી/સીઆરસી અરજી કરનાર ઉમેદવાર પ્રતિનિયુક્તિથી નિમણૂક મળેથી 1 વર્ષના સમયગાળા દરમ્યાન ફરજીયાત રીતે બીઆરસી/યુઆરસી/સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટર તરીકેની કામગીરી કરવાની રહેશે એટલે કે 1 વર્ષ પહેલા તેઓ પ્રતિનિયુક્તિ રદ કરવા રાજીનામું આપી શકશે નહિ, તથા રાજીનામું આપવા અંગેની દરખાસ્ત માર્ચ માસમાં જીલ્લા કચેરી ખાતે તથા જીલ્લાકક્ષાએથી તે તમામ દરખાસ્તો એપ્રિલ માસમાં રાજ્યકક્ષાએથી તે તમામ દરખાસ્તો એપ્રિલ માસમાં રાજ્યકક્ષાએ રજુ કરીને મંજુર કરવાની નીતિ અમલમાં છે તે દરેકને બંધનકર્તા રહેશે.

ભરતી પ્રકિયા અન્વયે પ્રતિનિયુક્તિથી નિમણૂક બાદ પ્રતિનિયુક્તિ પરના બુઆરસી/યુઆરસી અને સીઆરસી સામે વહીવટી અનિયમિતતા, નૈતિક અધ:પતન, ગુનાઓ, પોલીસ કેસ જેવી ફરિયાદ ઉભી થાય કે તેમની સામે કોઈ રજુઆત/ફરિયાદ થાય તો તેવા કિસ્સામાં તપાસ પ્રક્રિયાના અંતે કસુરવાર ઠરવાથી, પ્રતિનિયુક્તિ રદ કરવામાં આવશે અને નિયામાનુસારની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

CRC, BRC, URC, શૈક્ષણિક, વ્યાવસાયિક લાયકાત અને અનુભવ

 • ધોરણ 10-12 પાસ સાથે પીટીસી/સમકક્ષ અથવા તાલીમી સ્નાતક/સમકક્ષ તરીકેની શૈક્ષણિક લાયકાત ફરજીયાત ગણવી.
 • સ્નાતક તથા તાલીમી સ્નાતક ઉપરાંતની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત વધારાની લાયકાત ગણાશે તેનો ગુણાંકનમાં સમાવેશ કરેલ છે.
 • ઉક્ત બંને લાયકાતો પ્રાથમિક શિક્ષકની ભરતી માટે માન્ય ગણાતી લાયકાતો મુજબની રહેશે.
 • સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક/વિદ્યાસહાયક તરીકેનો બીઆરસી/યુઆરસી કો-ઓર્ડીનેટર માટે 5 વર્ષનો અને સીઆરસી કો-ઓર્ડીનેટર માટે 3 વર્ષનો અનુભવ આવશ્યક છે.

આ ભરતી માટેની લેખિત પરીક્ષા રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તારીખ 25 સપ્ટેમ્બર 2022ને રવિવારના રોજ લેવાશે.

SSA બીઆરસી યુઆરસી સીઆરસી ભરતી 2022

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
SSA ગુજરાત ભરતી 2022 અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

CRC BRC URC: SSA ભરતી 2022 FAQ’S

CRC BRC URC ભરતી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

 • CRC BRC URC ભરતી 2022 માટે ઉમેદવારોની પસંગી સામાન્ય શરતો/શૈક્ષણિક અને વ્યાવસાયિક લાયકાત/અનુભવ/ લેખિત પરીક્ષા/લેખિત પરીક્ષા મેરીટયાદી પ્રમાણે થશે (નિયમો મુજબ)

SSA CRC BRC URC ભરતી 2022 અરજી કઈ રીતે કરવી?

 1. SSA ભરતી 2022 (બીઆરસી યુઆરસી સીઆરસી) લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને અરજી કરી શકશે.
 2. સૌપ્રથમ www.ssagujarat.org વેબ સાઈટ પર જાઓ.
 3. Recruitment ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.
 4. સૌપ્રથમ તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડશે.
 5. Registration બટન પર ક્લિક કરો.
 6. ઉમેદવારનું નામ નામ, માતાનું નામ, જન્મ તારીખ, ઈમેલ,
 7. મોબાઈલ નંબર, પાસવર્ડ, ફોટો, સહી વગેરે માહિતી નાખવી.
 8. રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મમાં આપેલ ઈમેલ પર એક એકાઉન્ટ એક્ટીવ મેઈલ આવશે જેમાં જઈને Click Here to Active પર જઈને ક્લિક કરવાની રહેશે એટલે રજીસ્ટ્રેશન થયેલ એકાઉન્ટ એક્ટીવ થશે.
 9. હવે Login બટન પર ક્લિક કરી Apply બટન પર ક્લિક કરી અરજી કરો.
 10. અરજી કન્ફર્મ કરી પ્રિન્ટ કાઢી લ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *