અમારા શૈક્ષણિક ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

Download Patrak A (Rachnatmak Patrak A) First Semester for 2023-24

Download Patrak A (Rachnatmak Patrak A) First Semester for 2023-24 Navi Adhdhyan nishpatio Sathe Patrak A Excel File. વર્ષ 2023-24 માટે નું ધોરણ 3 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 માટેનું પત્રક A ડાઉનલોડ કરો. ધોરણ 3 થી 5 નું એક્સેલ પત્રક A ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો. ધોરણ 6 થી 8 નું એક્સેલ… Read More »

What is physical education?

What is physical education? Physical education, often shortened to Phys Ed. or PE, is a subject taught in schools around the world.  It is typically taught during primary and secondary education.  the use of an environment of play and movement exploration to promote health and fitness. Physical education programs vary around the world. Definition of Physical… Read More »

School Time Table||Class Time Table|

School Time Table||Class Time Table|| Std 3 To 5 Pdf File For 1 Teacher, 2 Teacher, 3 Teacher, 4 Teacher And 5 Teacher | Std 3 To 5 Ready Time Table Pdf File.  School Time Table||Class Time Table|| Std 3 To 5 Pdf File For 1 Teacher, 2 Teacher, 3 Teacher, 4 Teacher And 5 Teacher… Read More »

Aadhar DISE Child Tracking System Online Entry

Aadhar DISE Child Tracking System Online Entry Subject: Instruction received from MoE (Ministry of Education), BC (MHRD, (Ministry of Human Resource Development, New Delhi) Government of India regarding operation for 2021-22 under Aadhar Enabled DISE-Child Tracking System for students studying in Std. 1 to 12. Aadhar DISE-Child Tracking System Online Entry According to this, a… Read More »

Read Along By Google @play.google.com :

Read Along By Google @play.google.com : Read Along (formerly Bolo) is a free and fun speech based reading tutor app designed for children aged 5 and above. It helps them improve their reading skills in English and many other languages (Hindi, Bangla, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu, Spanish & Portuguese) by encouraging them to read aloud interesting… Read More »

Latest Instructions about UDISE+ form

Latest Instructions about UDISE+ form Regarding to work in CTS under UDISE+ 2022/23 Latest Educational News on www.latestnokri.xyz. Latest Educational circular and Educational Study material from this websites. Daily open this website. Latest Instructions about filling UDISE+ form UDISE+ 2022-23ની કામગીરી કરવા બાબત લેટર વાંચવા માટે તથા મહત્વપૂર્ણ માહિતી મહત્વપૂર્ણ લિંક યુ ડાયસ પ્લસ એન્ટ્રી… Read More »

Benefits Of Yogasana To Get Slim And Reduce Belly Fat

Benefits Of Yogasana To Get Slim And Reduce Belly Fat   Benefits Of Yogasana To Get Slim And Reduce Belly Fat, Do Only 20 Minutes Every Day. Our dietary patterns have become so relaxed that we have zero control over them. We have additionally disregarded the good food propensity. Anything the explanation, everybody is stressed over… Read More »

Primary School Teacher Vishay Karybhar Paripatr

Primary School Teacher Vishay Karybhar Paripatr Primary School Teacher Vishay Karybhar Paripatr Determining the Purpose of Reading Before children start reading any material, help them to think about why they want to read it.  Each child should explain exactly why he or she is reading.  This helps them to read the reading material with more… Read More »